Scharakteryzuj w 5-6 zdaniach polityke wyniszczenia ludniości polskiej prowadzoną przez okupantów w czasie II wojny światowej. W swojej wypowiedzi uwzględnij następujące pojęcia:
okupant, terror, łapanki, egzekucja, praca przymusowa, wysiedlenia, Katyń, obozy koncentracyjne

PILNE!! PILNE!!PILNE!!
MUSZE TO NAPISAĆ DO JUTRA (PONIEDZIAŁEK)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T18:23:31+02:00
Gdy w roku 1939 Niemcy i ZSRR dokonali podziału Polski między sibie, zaczęły politykę wyniszczania ludności polskiej. III Rzesza Niemiecka, część ziem polskich wcieliła do Rzeszy, natomiast z reszty ziem utworzyła Generalne Gubernatorstwo z Hansem Frankiem na czele. Niemieccy okupanci przeprowadzali łapanki Polaków, wyworząc ich w głąb Rzeszy do przymusowej pracy w niemieckich rodzinach lub obozach koncentracyjnych, w których w wyniku cięzkiej pracy, bardzo trudnych warunków życiowych, oraz represji ze strony strażników obozów, polacy ginęli. W podobny sposób działali również Rosjanie, wyworząc dużą częśc Polaków wgłąb ZSRR (najczęściej na syberię) do tzw. łagrów - czyli obozów pracy. Rosjanie dokonywali również masowych mordów- egzekucji na ludności polskiej, przykładem jest Katyń, kiedy wiosną 1941r. wymordowali ok. 5000 polskich żołnierzy i oficerów.
18 3 18
2010-03-28T18:46:10+02:00
Wyniszczaniu społeczeństwa polskiego służyły m.in. masowe wysiedlenia ludności, które dbywały się w ciężkich warunkach pogodowych, w większości podczas dużych mrozów, a przesiedlaną ludność gromadzono w nieopalanych lokalach obozów przejściowych, transport odbywał się w wagonach towarowych w dużym zagęszczeniu. Spośród wysiedlonej ludności część wysłano do pracy przymusowej do Rzeszy, wiele ludzi, a zwłaszcza dzeci umierało podczas transportu. Praca niewolnicza była szeroko wykorzystywana w okupowanej Polsce zarówno jako element eksploatacji gospodarczej jak i wyniszczenia biologicznego (m. in. jako forma eksterminacji pośredniej w obozach pracy, wyniszczenie przez pracę). Administracyjnie wprowadzono obowiązek pracy, lub organizowano obławy na ludzi zwane "łapankami", w których zatrzymaną ludność kierowano do przymusowych robót do Rzeszy, obozów koncentracyjnych oraz więzień. Elementem polityki terroru okupanta niemieckiego były masowe egzekucje, przeprowadzane w większości bez procesu sądowego, ze złamaniem prawa międzynarodowego, które były metodą zastraszania społeczeństwa i osłabienia woli oporu oraz służyły wymuszaniu uległości społeczeństwa wobec polityki okupanta. Dokonano również zbrodni katyńskiej(przeprowadzonej w ścisłej tajemnicy), tzn wymordowano około 19 tysięcy jeńców wojennych- polskich oficerów- w tym pochodzących z rezerwy. Ofiary tej zbrodni zostały pogrzebane w zbiorowych mogiłach- Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru i Pitichatkach na przedmieściu Charkowa.
10 3 10