Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T03:29:54+02:00
Tylko tyle wymyśliłem,wspierałem się polskimi artykułami z internetu, napisałem swój tekst i przetłumaczyłem na język angielski. Po angielsku są 432 słowa. W sumie wyszedł mi z tego jakby referat a nie rozprawka (moja wina, nie przeczytałem). Sama ocenisz czy ci się to przyda. Pozdro, w razie czego pisz na PW :)

Dojrzewanie jest dla większości ludzi najnieszczęśliwszą częścią ich życia. Wszelkiego rodzaju zmiany zachodzące w ciele młodego człowieka mogą załamać jego psychikę, nie mogąc poradzić sobie z problemami i przemianą swojego ciała. Czas dojrzewania to okres zmian, właściwie można go określić jako jedną, wielką zmianę, choć złożoną z wielu mniejszych. Trzeba się do niej przystosować. Zmiana oznacza porzucenie dawnego życia i przystosowanie się do nowego, już prawie dorosłego życia. Nowe i nieznane jest prawie wszystko, nasze ciało, jego zachowania, funkcje i kaprysy, większe, czasem przerażające możliwości, reakcje swoje na otoczenie i na odwrót. Inaczej patrzymy na otaczający nas świat, zaczynamy zauważać w przeciwnej płci kogoś więcej niż tylko kolegów i koleżanki. Burza hormonów wywołuje całkowity brak stabilności emocjonalnej i fizjologicznej, popędy i pragnienia wzrastają, szczególnie popęd seksualny, dotychczasowy spokój zaburza młodzieńczy bunt, ślepe poszukiwanie samego siebie, stałe uczucie zagrożenia i strach. Właśnie te warunki mają przystosować ciało i psychikę do dorosłości. Dojrzewanie trwa długo i ma bardzo zróżnicowaną formę, od momentu pierwszych zmian, gdy wreszcie przestajemy być dziećmi i stajemy się nastolatkami, aż do progu dorosłości. Przeżywanie miesiączki u 13-latki będzie inne niż u jej 18-letniej siostry, tak jak podejście do miłości i kontaktu z dziewczynami u 14 letniego chłopca i 20-letniego, młodego mężczyzny.
Zmiany i towarzyszące im lęki budzą intensywne doświadczenia. W wieku 10-14 lat następują zmiany w wyglądzie, potrzebach, zainteresowaniach, sposobie widzenia i przeżywania. Obejmuje nas uczucie rozpaczy i beznadziei, czujemy się wyizolowani od społeczeństwa i opuszczeni. To powód ciągłej chęci skończenia z tym i popełnienia samobójstwa. Nie tylko psychika potrafi popchnąć do tak drastycznego posunięcia. Ciało zaczyna się zmieniać, co nie zawsze podoba się jego właścicielowi. W związku z wahaniem poziomu hormonów, ciało zaczyna się mocniej pocić, na skórze powstają zmiany w postaci trądziku, przez co wiele osób jest szykanowanych. Gwałtowny wzrost powoduje osłabienie układu odpornościowego, a w konsekwencji częste choroby. U dziewczyn może wystąpić bulimia lub anoreksja, spowodowane nerwami lub chorobliwą chęcią przypodobania się rówieśnikom, nieakceptowaniem samej siebie. Młodzież szykanowana, wciąż prowokowana, pod obstrzałem agresywnych, głupich i obraźliwych zachowań stara się bronić przystępując do ataku, staje się agresywna, albo po prostu zaczyna się zachowywać tak jak im to wmawiają koledzy – jak głupek.
Dojrzewanie to tortura i prawdziwa tragedia dla ciała i umysłu. Niechętnie mówimy o tych problemach, często je ukrywamy, a sami nie potrafimy ich rozwiązać, co pogłębia frustrację.

=================

Adolescence is for most people most wretched part of their lives. All kinds of changes in the body of a young man can break his psyche, unable to cope with the problems and the transformation of your body. Adolescence time is a period of change; it can be properly described as one big change, though composed of many smaller ones. You have to adapt to it. Change the abandonment of the old life and adapt to new, almost adult life. New and unknown is almost everything, our body, its behavior, functions and vagaries, larger, sometimes frightening possibility, their reactions to the environment and vice versa. Otherwise, we look at the world around us, we start noticing the opposite sex more than anyone colleagues. Storm hormone causes a complete lack of emotional and physiological stability, drives and desires grow, especially sexual desire, the current peace interferes youthful rebellion, blindly searching for himself, a feeling of constant threat and terror. I just have to adapt these conditions the body and psyche to adulthood. Adolescence takes a long time and has a very diverse form, since the first change, when it finally stops being children and become teenagers, up to the threshold of adulthood. Experience of menstruation in a 13-year-olds will be different than its 18-year-old sister, as an approach to love and contact with the girls in a 14 year old boy and 20-year-old young man. Amendments and the accompanying fears arouse intense experience. At the age of 10-14 years are changes in appearance, needs, interests, how the vision and experience. This includes us a feeling of despair and hopelessness, we feel isolated from society and abandoned. This is the reason of continuous desire to end this and suicide. Psyche can not only push for such a drastic move. The body begins to change, which is not always pleasing to its owner. The fluctuation of hormone levels, body starts to sweat harder, the skin changes occur in the form of acne, which many people are persecuted. Rapid growth weakens the immune system and, consequently, frequent illness. In girls may experience bulimia or anorexia due to nerves or morbid desire to please peers, accepting myself. Youth harassed, constantly provoked, under fire from aggressive, stupid and offensive behavior is trying to defend the proceeding to attack, it becomes aggressive, or just starting to behave like them to try to convince colleagues - as the fool. Adolescence is a torture and a real tragedy for the body and mind. Reluctant to talk about these issues, often hiding them, and they cannot solve them, which exacerbates the frustration.
3 5 3