Odpowiedzi

2010-03-28T20:56:36+02:00
H- wysokosc kubka
h=9,8cm 9,8-0,3=9,5cm (h kubka bez podstawy)
d=srednica zewnetrzna
d=8,6cm
r-promien kubka
r=4,3cm 4,3-0,3=4cm (r kubka bez scianki)
a=grubosc kubka
a= 3mm=0,3cm

objetosc kubka calego
V=Ppxh
V=π4²x9,5
V=16πx9,5
V=152cm³ = 0,152l
0,5l >0,152l
0,5 l wody nie zmiesci sie w tym kubku
2 3 2