Potrzebuję przetłumaczenia tekstu :
Don't expect to see red phone boxes everywhere - there aren't many left nowadays ! Some phones take cash ( $1 , 50p , 20p and 10p coins ) and some take phonecards - we suggest having both. Phone after 6 p.m. - it's cheaper ! Useful numbers :
Emergencies 999 , International Operator 155 .
[2] There are &50 , &20,&10 and &5 notes , and coins worth &2,&1, 50p , 20p , 10p , 5p , 2p and 1p . Avoid getting &50 notes if you can - some places might refuse to change them . If you don't want to risk carrying a lot of cash , get some traveller's cheques before your holiday . Banks are usually open from 9.30 to 4.30 , but most of them are closed on Saturdays . If the bank is closed , use your own cash or credit card from home in a cash mochine or 'hole-in-the-wall' , as the British call them - the machine will give British currency .
[3] Most pubs affer a good variety of food at reasonable prices . If you can afford to pay for something more special , there are many international restaurants . If you see 'service included' on a restaurant bill' , you don't need to tip . If it says 'service not included' a 10% tip is expected .
[4] Hotels are expensive in Britain but there are some cheaper alternatives . 'Bed and Breakfast' are provate houses which offer accommodation and breakfast . Many of them give excellent value for money . Youth hostels are even cheaper . Hostels very greatly , but all those belonging to the Youth Hostel Association (YHA) guarantee certain standards of comfort and cleanliness .
[5] Wherever you decide to stay in Britain , we advise you to take a plug adaptor if you plan to use any electrical appliance like a hairdryer . Plugs in Britain (like a lot of other things!) are different from the rest of Europe .
[6] Buses are probably the cheapest way to travel . If you can't stand going on long bus journeys , you can always go by traun . Trains in Britain are expensive but 'return' tickets (especially 'day returns') are a lot cheaper than singles . If you are staying in London , you can save a lot of money by getting a travel card for one day or for a week to go on the Tube and buses .
[7] We can't promise to provide good weather for your trip - British weather is very changeable . If you enjoy sitting in the hot sun all day , you should consider going somewhere else for your holidays ! During the main tourist season , June-August , the weather is mild , usually between 20 (stopni) C and 25 (stopni) C

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T21:03:47+02:00
1)Nie należy spodziewać się czerwone budki telefoniczne na całym świecie - nie ma obecnie wielu lewo! Niektóre telefony podjąć środki pieniężne ($ 1, 50p, 20p i 10p monety), a niektóre wziąć Karty telefoniczne - proponujemy po obu. Telefon po 6 pm - jest to tańsze! Przydatne numery: Nagłe wypadki 999, International Operator 155.
2)Istnieją i 50, i 20, i 10 i 5 oraz notatek i monety o wartości & 2 & 1, 50p, 20p, 10p, 5p, 2p i 1p. Uniknąć i 50 stwierdza, czy można - w niektórych miejscach może odmówić ich zmieniać. Jeśli nie chcą ryzykować prowadzenie dużo kasy, trochę czeki podróżne przed wakacje. Banki są zwykle otwarte od 9.30 do 4.30, ale większość z nich jest zamknięta w soboty. Jeżeli bank jest zamknięty, własnego gotówką lub kartą kredytową z domu w mochine gotówce lub ;hole-in-the-wall", jak nazywają ich brytyjskich -do nich zadzwonić - maszyna pozwoli brytyjskiej waluty.
3)Większość pubów affer dobry wybór żywności po rozsądnych cenach. Czy można zapłacić za coś specjalnego, jest wiele międzynarodowych restauracji. Jeśli widzisz "usługi zawarte" w rachunku restauracji, nie ma potrzeby, aby wskazówka. Jeśli mówi "usługi nie są wliczone" 10% cynk ma.
4)Hotele są drogie w Wielkiej Brytanii, ale są też tańsze zamienniki. "Bed and Breakfast" są provate domów, które oferują nocleg i śniadanie. Wiele z nich daje doskonały stosunek wartości do ceny. Schroniska młodzieżowe są nawet tańsze. Hostele bardzo zróżnicowane, ale wszystkie te należące do Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (YHA) gwarantują pewne standardy komfortu i czystości.
5)Wszędzie tam, gdzie zdecydujesz się na pobyt w Wielkiej Brytanii, radzimy wziąć wtyczkę, jeśli planujesz używać żadnych urządzeń elektrycznych, jak suszarka do włosów. Korki w Wielkiej Brytanii (podobnie jak wiele innych rzeczy!) Różnią się od reszty Europy.
6)Autobusy są prawdopodobnie najtańszym sposobem podróżowania. Jeśli nie możesz stać będzie na długich trasach autobusowych, zawsze można iść przez Traun. Pociągów w Wielkiej Brytanii są drogie, ale "powrót" biletów (zwłaszcza "zwraca dnia") są o wiele tańsze niż single. Jeśli przebywają w Londynie, można zaoszczędzić sporo pieniędzy, coraz bilet na jeden dzień lub na tydzień, aby przejść na Tube i autobusów.
7)Nie możemy obiecać, aby zapewnić dobre pogody w podróży - British pogoda jest bardzo zmienna. Jeśli lubisz siedzieć w słońcu przez cały dzień, warto będzie gdzieś indziej na wakacje! W sezonie turystycznym, od czerwca do sierpnia, pogoda jest łagodna, zazwyczaj od 20 (stopni) C i 25 (stopni) C


daj najwiecej gwiazdek jak możesz;)
1 1 1
2010-03-28T21:11:02+02:00
Nie należy spodziewać się czerwonych budek telefonicznych na całym świecie - nie ma obecnie wielu! Niektóre telefony podejmują środki pieniężne ($ 1, 50p, 20p i 10p monety), a w niektórych karty telefoniczne - proponujemy po obu. Telefon po 6 p.m. - jest tańszy! Przydatne numery: Katastrofy 999, International Operator 155.

[2] Istnieje i 50, i 20, i 10 i 5 notatek i wartość monet & 2 & 1, 50p, 20p, 10p, 5p, 2p i 1p. Uniknąć i 50 stwierdza, czy można - w niektórych miejscach odmówić ich zmiany. Jeśli nie chcą ryzykować noszenia dużo pieniędzy, trochę czeki podróżne przed wakacje. Banki są zwykle otwarte od 9.30 do 4.30, ale większość z nich jest zamknięta w soboty. Jeżeli bank jest zamknięty, własną gotówką lub kartą kredytową z domu w mochine gotówce lub "hole-in-the-wall", jak nazywają ich brytyjskich - maszyna brytyjskiej waluty.

[3] w większości pubów jest dobry wybór żywności po rozsądnych cenach. Czy można zapłacić za coś specjalnego, jest wiele międzynarodowych restauracji. Jeśli widzisz "usługi zawarte" w rachunku restauracji, nie ma potrzeby, aby wskazówka. Jeśli mówi "usługi nie są wliczone" 10% cynk ma.

[4] Hotele są drogie w Wielkiej Brytanii, ale są też tańsze zamienniki. "Bed and Breakfast" są prywatne domy, które oferują nocleg i śniadanie. Wiele z nich daje doskonały stosunek wartości do ceny. Schroniska młodzieżowe są nawet tańsze. Hostele bardzo zróżnicowane, ale wszystkie te należące do Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (YHA) gwarantują pewne standardy komfortu i czystości.

[5] Gdziekolwiek przebywasz w Wielkiej Brytanii, radzimy wziąć wtyczkę, chyba że nie planujesz używać urządzeń elektrycznych, jak suszarka do włosów. Korki w Wielkiej Brytanii (podobnie jak wiele innych rzeczy!) Różnią się od reszty Europy.

[6] Autobusy są prawdopodobnie najtańszym sposobem podróżowania. Jeśli nie możesz stać będzie na długich trasach autobusowych, zawsze można iść przez Traun. Pociągi w Wielkiej Brytanii są drogie, ale "powrót" biletów (zwłaszcza "zwraca dnia") są o wiele tańsze niż single. Jeśli przebywają w Londynie, można zaoszczędzić sporo pieniędzy, bilet na jeden dzień lub na tydzień, aby przejść na Tube i autobusów.

[7] Nie możemy obiecać, aby zapewnić dobrą pogodę w czasie podróży - pogoda jest bardzo zmienna. Jeśli lubisz siedzieć w słońcu przez cały dzień, warto jechać gdzieś indziej na wakacje! W sezonie turystycznym, od czerwca do sierpnia, pogoda jest łagodna, zazwyczaj od 20 (stopni) C i 25 (stopni) C
1 5 1