Wielokrotnego wyboru. odpowiedzi tak lub nie.

Wartość siły z jaką Ziemia przyciąga ciało o masie m = 1kg znajduje się na jej powierzchni.
A) nie jest równa co do wartości sile, z jaką ciało to przyciąga ziemię gdyż Ziemia ma większą masę od jakiegokolwiek ciała.
B) jest dana Wzorem F=G M2m/R2 gdzie M - masa Ziemi, G stała grawitacyjna R2 promień ziemii.
C) wynosi 9,81N
D) jest równa co do wartości sile z jaką ciało przyciąga Ziemię
E) dana jest wzorem g=F/m
F)wzorem y=G2/R2

2.O ruchu Ziemi wokół Słońca możemy powiedzieć że jest to
A) ruch bez przyspieszenia ,gdyż możemy go nazwać w przybliżeniu ruchem jednostajnym po okręgu
B) ruch przyspieszony z przyspieszeniem o wartości a=v/r2
c) ruch przyspieszony z przyspieszeniem o wartości a=4PI2r/T2
d) ruch przyspieszony z przyspieszeniem o stałej wartości i kierunku.
e) ruch jednostajny po okręgu

3.Natężenie pola grawitacyjnego
A) ma wymiar m/s2
B) jest równe stosunkowi siły działającej na ciało umieszczone w danym punkcie do odległości tego ciała od środka Ziemii.
C)na biegunie ziemskim jest równe co do wartości przyspieszenia ziemskiego.
D)kg*m/s2
E) na biegunie równe przyspieszeniu jakie tam występuje
F) jest równe stosunkowi siły działającej na ciało umieszczone w danym punkcie do masy tego ciała
4.Siła grawitacji z jaką słońce przyciąga Ziemię
A) równa jest sile grawitacji z jaką Ziemia przyciąga Słońce
B)ma kierunek prostopadły do kierunku prędkości chwilowej Ziemii w jej ruchu orbitalnym
C) ma stałą wartość mimo że Ziemia zmienia swoją odległość od słońca krążąc po orbicie eliptycznej
D)zgodnie z drugą zasadą dynamiki powoduje przyspieszony ruch Ziemii tzn. powoduje przyspieszenie dośrodkowe.
E) jest równa sile grawitacji z jaką Ziemia przyciąga Słońce ,mimo że Słońce ma znacznie większą masę.
5. Pierwsza prędkość kosmiczna:
A) to prędkość przy której energia kinetyczna statku kosmicznego pozwala mu na oddalanie sie nieskończenie daleko o Ziemii.
I podajcie wzór na prędkość kosmiczną.

1

Odpowiedzi

2010-03-28T21:25:44+02:00
1. C,e,a
2.a
3.d
4.c

tych jestem pewna;)