Odpowiedzi

2010-03-28T23:08:23+02:00
Fabuła

Podstawa historii jest stara jak świat.
Ktoś ma coś cennego. To coś chce ktoś inny. Wysyłają negocjatora. Negocjacje zawodzą. Wybucha wojna. Negocjator zmienia stronę i pomaga słabszym.Zostaje nam przedstawiona historia żołnierza Jacka Scully’ego. Sparaliżowanego, byłego Marines. Jego brat brał udział w tajnych zadaniach. Niestety pech chciał, ze brat ginie w strzelaninie, zanim ma możliwość polecieć na Pandorę. Ponieważ Avatary muszą mieć zgodność genetyczna z właścicielem, nasz bohater zostaje poproszony o zastąpienie brata bliźniaka.
Od początku jest zafascynowany tym, co może zrobić za pomocą Avatara.

Ludzie są na tej planecie z powodu bardzo cennego surowca mineralnego, który wydobywają. Największe jego złoże znajduje się dokładnie w miejscu, gdzie mieszka obca rasa.
Jack i dwoje naukowców wyrusza na misje zbadania połączeń nerwowych w naturze. Zostają zaatakowani i Marines zostaje oddzielony od grupy.
W nocy wpada w opresje, z której ratuje go główna bohaterka – obca z rasy Na’vi o imieniu Neytiri.
Jack dostaje rozkaz pozostania wśród tubylców, nauczenia się ich języka, kultury i co najważniejsze - zyskania zaufania w celu prowadzenia negocjacji. Początkowo wszystko idzie dobrze.
Jack uczy się języka, zasad. Próbuje swoich sił w oswojeniu pandoriańskiego konia (Na’ale). Trenuje polowanie. W miedzy czasie dostarcza informacji wywiadowczych. Między nim, a Neytiri rodzi się uczucie.
Ostatecznie Jack staje przed próbą zdobycia członkostwa wśród Na’vi. Aby tego dokonać musi zdobyć swojego latającego zwierzaka (Ni’grane). Naszemu Marines udaje się to. Zostaje przyjęty i żeni się z Neytiri.
Gdy wojskowi odkrywają, że Jackowi nie uda się przekonać obcych do przesiedlenia, postanawiają pozbyć się ich siłą. Nasz bohater jest temu przeciwny i zostaje za to zamknięty razem z współtowarzyszami. Uciekają z pomocą innego naukowca.
Tubylcy nie wierzą Jackowi, ze chciał pomóc i obwiniają go o wszystko. Aby ich przekonać musi dosiąść największego ptaka (Truc Mac’to).
Coś takiego zdarzyło się tylko 5 razy w ich historii i świadczy o tym, że jeździec został wybrańcem, aby zjednoczyć wszystkie plemiona.
Razem staja do walki przeciwko ludziom.Historia jest bardzo dobrze rozwinięta. Nie ma przekłamań, czy niedociągnięć. Wszystko tworzy spójną całość. Poza SF film można zaliczyć również do przygodowego, po części wojennego z domieszką romansu. Tak to mniej więcej odczuwam.

Efekty

Powiem szczerze, że oglądanie zaczynałem z zamiarem wyłapania niedociągnięć, bugów, itp.

Raz w ciągu całego filmu coś przykuło moje oko i pomyślałem sobie "mam cię”. Jednak, co to było zapomniałem tak szybko, jak zauważyłem, wiec wybaczcie, że nie powiem w jakiej scenie i sekundzie.

Całość obrazu jest dopracowana prawie do perfekcji. Nie ma się wrażenia sztuczności, bezosobowości. Postacie wyrażają swoje emocje w sposób jak najbardziej ludzki.

Musze tu zaznaczyć, że wiele animacji komputerowych i postaci ma tak zwane "martwe oczy". Specjalnie spoglądałem postaciom w oczy. One żyją, wyrażają emocje. Widać w nich radość, smutek, strach. To coś, czego nie udało się osiągnąć dotąd żadnemu reżyserowi. Za to wielki ukłon.

Natura i przyroda. Cóż tutaj można dodać? Oglądając film miałem taki trik patrzenia jak ruszają się liście, kwiatki, robale łażące po drzewach. Ma się wrażenie, że to wszystko żyje.

Jakość animacji? Gdy ogłada się ten świat ma się wrażenie, że oni to kręcili naprawdę na tej planecie. Zero sztuczności. Płynne przejścia. Miód.

Obsada

Co tu będę ściemniał. Cameron zna się na swojej robocie. Obsada została wybrana idealnie. Zupełnie jakby konkretne role były pisane pod odpowiedniego aktora. Żałuję tylko jednego. Michelle Rodriguez należy do grona moich ulubionych aktorek – SPOILER SPOILER Nie lubię jak co chwila jej postać ginie SPOILER SPOILER.

Muzyka

Specjalnie zostawiłem sobie ją na koniec. Dlaczego?

A dlatego, że muzyka to prawdziwe arcydzieło. Mówię serio i na pewno nie przesadzam. Mógłbym słuchać samej ścieżki dźwiękowej wiele razy. Dzięki niej nie raz, a kilka razy, miąłem łzy w oczach.

Muzyka sprawia, że wczuwasz się w życie na Pandorze. Dociera do głębi duszy. Jest moim zdaniem najlepsza częścią tego obrazu.

3D vs 2D

Niestety tutaj zawiodę. Ponieważ nie było mi dane obejrzeć wersji 2D, więc nie mogę dokonać porównania.

Podsumowanie

Obraz zdecydowanie jest warty obejrzenia. Historia jest spójna i dopracowana. Nie ma absurdów i głupich błędów. Efekty i animacja oddają wrażenie, jakbyś tam był. Muzyka sprawia, że to czujesz. Jest doskonała i wyśmienicie steruje emocjami. Warto było czekać 12 lat na kolejne dzieło Camerona.

Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to nie jest zwykły film, to arcydzieło. A jak by ktoś chciał określić go jednym słowem, to pozwólcie, że zacytuje siebie po wyjściu z kina – "Wow".

Plot

The basis of history is old how world.
Someone has something valuable. This something wants someone different. They send negotiator. Negotiations fail. War explodes. Negotiator alters side and it helps weaker.Introduced history of Jacek's soldier becomes us Scully'ego. Paralised, former Marines. His brother took part in secret tasks. Bad luck wanted unfortunately, it with brother perishes in shooting, before it has possibility to fly on Pandorę. Because Avatary have to have with owner genetic agreement, our hero becomes asked about replacement twin's brother.
From beginning be fascinated with this, which can make for help Avatara.

The men are on this planet with reason of very valuable mineral material which obtain. The largest his deposit is in place exactly, where strange race lives.
Jack and it two scholars leaves on missions examining in nature nervous connections. They become attacked and Marines becomes separated from group.
It in night falls in oppressions main heroine with which saves him – strange with race Na'vi about name Neytiri.
Jack receives the order of staying of among natives, learning their language, culture and the most important what - the gaining in aim of leadership of negotiation the confidence. All goes well initially.
Jack learns language, principles. Horse's pandoriańskiego tries his strengths in tame (Na'ale). Hunting coaches. It in boundary strip time delivers reconnaissance information. Between him, and Neytiri be bears feeling.
Jack stands up before test the conquest of among Na'vi the membership at last. It to to execute this has to win one's flying animal (Ni'grane). Our Marines is successful this. It becomes received and it marries from Neytiri.
When military they uncover, that it will not pretend to convince strange to displacement Jacek, they decide to get rid with their strength. Our hero is this opposite and it becomes for this closed with comrades together. They run away with help different scholar.
Natives do not believe Jacek, from he wanted to help and they accuse him about all. It to to convince them has to mount the largest bird (Truc Mac'to).
Something like this happened only 5 razy in their history and it testifies about this, that rider became privileged man, to to unite all tribes.
It thaws to fight against men together.History is developed very good. There are no distortions, or shortcomings. All creates coherent the whole. Beyond SF film can number also to adventure, after part war with admixture romansu. So I feel this more or less.

Effects

I will say sincerely, that I began inspection with intention catching shortcomings, bugów, itp.

Once in draught of whole film something chained my eye and I thought me " I have you”. However, what I was forgot this so quickly, as I noticed, forgive public meeting, that I will not say in what scene and second.

The the whole of painting be finished up to perfection almost. It is not the impression of artificiality, impersonality. Figures express in how the most human way their emotions.

To mark fly here, that many computer animations and so called has figure "dead eyes". I looked in eyes figures especially. They live, emotions express. To be visible in them joy, sadness, fear. This something, what it was not successful to reach no director up to here. For this great nod.

Nature and nature. It cóż can was add here? Look at I had film such trick of having a look how, flowers, move letter walking after trees robale. My oneself impression, that this all lives.

Quality of animation? When good manners oneself this world is impression, that they twisted this on this planet really. Zero of artificiality. Smooth passages. Honey.

Appointment

What I will darken here. Cameron knows on one's work. Appointment was chosen ideally. Completely how concrete parts it would be written under suitable actor. I regret only one. It was one should Michelle Rodriguez to team my favourite actresses – I do Not like SPOILER SPOILER how what moment her figure perishes SPOILER SPOILER.

Music

I left me her on end especially. Why?

And therefore, that music this true masterpiece. I tell series and I do not transplant surely. I would can listen only sound path many razy. Thanks her not once, and several razy, I rumpled in eyes tear.

Music inflicts, that you understand in life on Pandorze. It reaches to depth of soul. It is my sentence the best part of this painting.

3D vs 2D

I will disappoint unfortunately here. Because it was not me data to look at version 2D, so I can not execute comparison.

Recapitulation

Painting deciding is the guard of look round. History is coherent and finished up. There are no absurdities and stupid mistakes. Effects and they give back animation impression, as you would be there. Music inflicts, that you feel this. It is perfect and it steers with emotions perfectly. Camerona it is proper will wait 12 years on next work.

I with clean conscience can say, that this is not usual film, then masterpiece. And how someone would like to qualify him one word, then permit, that it will quote me after exit from cinema – "Wow".