Wpodanych wyrazach pochodnych występują dwa formanty(przedrostek i przyrostek). Dopisz wyrazy podstawowe, w wyrazach pochodnych oddziel formanty od podstawy słowotwórczej. Zapisz wymiany głosek.

.......................- usynowić
.......................- opodatkować ............................
.......................- oswobodzić ............................
.......................- uwolnić ............................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T00:28:19+02:00

usynowić syn u/syn/owić
opodatkować podatek o/podat/kować -e-
oswobodzić swoboda o/swobodz/ić d:dz
uwolnić wolność u/woln/ić -o-