Odpowiedzi

2010-03-29T14:07:12+02:00
Po zakończeniu II wojny światowej Rzeczpospolita Polska stanęła przed bardzo trudnym zadaniem, z jednej strony likwidacją zniszczeń spowodowanych działaniami wojennymi i rabunkową gospodarką okupanta z drugiej zaś wprowadzeniem nowego porządku politycznego. Choć po kapitulacji państwa hitlerowskiego działania militarne na terenie Europy ustały Polska nie zaznała wolności, gdyż zaczął się okres rządów ZSRR. Na terenie Polski istniały struktury społeczne, gospodarcze, polityczne i kulturalne, które miano przeobrazić na struktury komunistyczne, lecz to wymagało jednak czasu. Po zakończeniu wojny Stalin nadal utrzymywał skrajnie totalitarne rządy. W 1945r. rozpoczęła się fala aresztowań żołnierzy radzieckich, a także likwidacja odrębności terenów włączonych do ZSRR. Proces ten objął polskie Kresy Wschodnie, kraje bałtyckie, Besarabię i Bukowinę oraz przejętą od Czechosłowacji Ruś Zakarpacką. Kreml ustanowił granicę z Węgrami i Czechosłowacją, a także obsadził swymi garnizonami główne linie komunikacyjne w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii. W latach 1945 – 1947 nasilił się proces stopniowego opanowywania przez komunistów życia politycznego w Europie Środkowo – Wschodniej. Społeczeństwo polskie musiało wybierać między odrzuceniem niechcianych rządów a koniecznością pogodzenia się z nimi. Powszechne było dążenie do reform społecznych, które w wyniku wojny już częściowo nastąpiły, jednak nie chciano by wykorzystywano je w interesie Moskwy. Część społeczeństwa uznała, iż współpraca z komunistami jest usprawiedliwiona, gdyż gwarantują oni reformy społeczno – gospodarcze. Wobec zmęczenia ludności wojną działania komunistów dawały coraz większy rezultat. Władze te kontrolowały miasta, natomiast teren opanowało w dużej mierze podziemie. W każdej części ziem polskich działały tajne organizacje zbrojeniowe. Władze Polski Podziemnej, które traciły z wolna kontrolę nad ośrodkami lokalnymi uznały, iż walka zbrojna przestała mieć sens. O ostatecznym kształcie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej zadecydowały trzy wielkie mocarstwa,
a zwłaszcza Stalin
2 1 2