Odpowiedzi

2009-10-31T15:51:11+01:00
Sejm:
-marszałek sejmu (przewodniczy radą sejmu);
- konwent seniorów (tworzą go marszałek, wicemarszałkowie, przewodniczący klubów poselskich)
- prezydium sejmu (ustala plany pracy sejmu i zwołuje posiedzenia);
-sejm tworzy 460 posłów);
-stałe komisje sejmowe (przygotowują projekty ustaw w danej dziedzinie, mogą być komisje oświaty, rolnictwa, transportu itd.);
-komisje nadzwyczajne (zajmują się określonym problemem);
-kluby poselskie ( skupiają posłów według orientacji politycznej);
-absolutorium ( zatwierdzenie działalności finansowej rządu);
- interpelacje (zapytanie do rządu skierowane na piśmie);
-zapytania poselskie ( są kierowane do rządu ustnie i wymagają natychmiastowej odpowiedzi);
Senat:
- marszałek senatu;
- konwent seniorów;
- prezydium senatu;
-składa się z 100 senatorów;
-stałe komisje senatu;
-komisje nadzwyczajne;
-kancelaria senatu;
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-31T15:51:59+01:00
Sejm i senat to inaczej parlament.
Podstawowe zadania sejmu:
- uchwalanie ustaw
- powoływanie i odwoływanie organów
- sprawowanie kontroli nad działalnością innych organów władzy.
Podstawowe zadania senatu:
- ocenianie ustaw uchwalonych przez sejm
- zgody na referenda, które zarządził prezydent
- rozpatruje sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich.

Poseł to członek sejmu (przewodniczy mu marszałek sejmu), natomiast członkowie senatu to senatorzy (przewodniczy im marszałek senatu). Sejm i senat nazywane są również zgromadzeniem ludowym. Liczba posłów jest ponad 4,5 razy większa od liczby senatorów i wynosi 460.
Kadencja parlamentu trwa 4 lata, a wybory do niego są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne. W czasie kadencji parlamentu jego członków chroni immunitet poselski lub senatorski czyli przywilej polegający na tym, że posłowie i senatorowie nie mogą być ukarani, bez zgody sejmu bądź senatu. Posłowie i senatorowie naruszający prawo, mogą zostać postawieni przed Trybunał Stanu.
2009-10-31T16:06:05+01:00
Władza ustawodawcza w Polsce stanowi dwuizbowy parlament. Izba poselska, czyli sejm, składa się z 460 posłów, a izba senatorska - ze 100 senatorów. Posłowie wyłaniani są w drodze wyborów powszechnych, równych, bezpośrednich i proporcjonalnych w głosowaniu tajnym. Natomiast senatorów wybiera się w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim i tajnym. Bierne prawo wyborcze do sejmu przysługuje obywatelom polskim, którzy ukończyli 21 lat, a do senatu po ukończeniu 30 lat. Wybory do obu izb odbywają się jednocześnie. Kadencja (czas urzędowania) parlamentu trwa cztery lata. W przypadku skrócenia kadencji sejmu automatycznie ulega skróceniu również kadencja senatu.

Połączone izby tworzą organ zwany Zgromadzeniem Narodowym. Ciało to ma trzy uprawnienia: przyjmuje przysięgę od nowo wybranego prezydenta, może postawić Prezydenta RP w stan oskarżenia za naruszanie konstytucji lub popełnienie przestępstwa, może wreszcie stwierdzić trwałą niezdolność prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia.

Sejm może rozwiązać się sam na mocy uchwały podjętej przez 2/3 posłów. Powodem rozwiązania sejmu może być również nieuchwalenie ustawy budżetowej w terminie przewidzianym przez konstytucję.