Odpowiedzi

2009-10-31T16:12:02+01:00
Wojna Światowa była kamieniem milowym w dziejach świata. Był to kolejny, po rewolucji francuskiej i przewrotach XIX wieku, etap rozmontowywania starego świata feudalnego. Upadły wielkie europejskie monarchie:
- Rosja - starodawna monarchia prawosławna;
- Niemcy - monarchia Hohenzollernów;
- Austro-Węgry - potęga sięgająca korzeniami średniowiecza
- Imperium Osmańskie - muzułmański kontynuator Imperium Rzymskiego.

Nastąpił rozwój republik, pojawiły się nowe państwa. Znaczenie zyskały trzy systemy polityczne:
- faszyzm (Włochy oraz jego mutacje w Niemczech i innych krajach)
- komunizm (Rosja, Ukraina, Białoruś, chwilowo Węgry)
- demokracja (Francja, Wielka Brytania i przykład sztandarowy Czechosłowacja).

Zapoczątkowany został proces emancypacji kobiet. W nowych krajach przyznawano kobietom prawa wyborcze.
Jak już wspomniano pojawił się ruch pacyfistyczny będący mutacją idei lewicowych, których najbardziej skrajną postacią był totalitarny komunizm. I Wojna Światowa pozwoliła zaistnieć dyktatorom. Pierwowzorami dyktatorów byli Benito Mussolini, Adolf Hitler i Józef Stalin. Wypełnili oni pustkę po upadku starych dynastii.

Rozpowszechnił się liberalizm w kwestiach obyczajowych, co było wstępem do późniejszej (lata 60-te XX wieku) rewolucji seksualno-obyczajowej.

Rozpowszechniły się nowe technologie:
- radio;
- telewizja;
- samochody;
- samoloty;
- czołgi.


Negatywne - nazizm, komunizm, kalectwo fizyczne i psychiczne milionów osób, zniszczenia materialne.
Pozytywne - rozpowszechnienie się silnika spalinowego i innych nowych technologii, powstanie niepodległych państw w Europie Wschodniej.
8 3 8
2009-10-31T17:55:18+01:00
Pozytywne skutki Negatywne skutki
- mechanizacja produkcji umożliwiła zwielokrotnienie produkcji w dużych zakładach, co obniżyło koszty jednostkowe produkcji - spadek ilości ludności rolniczej
- wzrost wydajności hutnictwa żelaza spowodował również większy popyt na węgiel jako źródło energii - utrata dochodów przez zrujnowanych rzemieślników
- mocne tempo przemian w przemyśle maszynowym - cykliczne kryzysy w gospodarce wczesnokapitalistycznej gdzie po okresie koniunktury następowało gwałtowne załamanie gospodarcze. Każdy kryzys pociągał za sobą bankructwa i bezrobocie
- wzrost zaludnienia krajów objętych procesami industrializacji - żywiołowy rozwój przemysłu zapoczątkował degradację środowiska naturalnego
- powstanie nowej klasy społecznej – proletariatu fabrycznego - zbyt szybka urbanizacja spowodowała pogorszenie warunków życia pracowników najemnych
- powstał transport kolejowy oraz komunikacji
- nastąpił również postęp w rolnictwie, który przyniósł większą obfitość żywności
- rozwój wymiany handlowej – import żywności i surowców, zaś eksport towarów przemysłowych i kapitału
- zmiany w ustawodawstwie, powstały nowe formy organizacji kapitału – spółki i towarzystwa akcyjne
- uwłaszczenie chłopów
- po roku 1814 nastąpił nawrót do religii i życia opartego na wartościach chrześcijańskich
- reforma oświaty

5 3 5