Odpowiedzi

2010-03-29T15:59:07+02:00
Myć codziennie od nosa do ogona-tip-tip, drink głęboko, ale nie za głęboko;
And remember the night is for hunting, and forget not the day is for sleep. I pamiętam noc polowania, i nie zapominaj o dzień do snu.
The Jackal may follow the Tiger, but, Cub, when thy whiskers are grown, Jackal może zastosować Tiger, ale Cub, kiedy twoje wąsy są uprawiane,
Remember the Wolf is a Hunter -- go forth and get food of thine own. Pamiętaj Wolf jest Hunter - Idź i się żywności twoim.
Keep peace withe Lords of the Jungle -- the Tiger, the Panther, and Bear. Zachowaj spokój łoziny Lords of the Jungle - Tiger, Panther, a Bear.
And trouble not Hathi the Silent, and mock not the Boar in his lair. I problem nie Hathi Silent, a nie makiety dzika w swoim legowisku.
When Pack meets with Pack in the Jungle, and neither will go from the trail, Kiedy spotyka się z Pack Pack w dżungli, a nie będzie go ze szlaku,
Lie down till the leaders have spoken -- it may be fair words shall prevail. Połóż się do przywódców mówiłem - może to być uczciwe słowa mają znaczenie nadrzędne.
When ye fight with a Wolf of the Pack, ye must fight him alone and afar, Kiedy będziecie walczyć z Wolf Pack, Musicie walczyć i oddali go w spokoju,
Lest others take part in the quarrel, and the Pack be diminished by war. innych Żeby wziąć udział w kłótni, a Pack być zmniejszone przez wojnę.
The Lair of the Wolf is his refuge, and where he has made him his home, Lair of the Wolf ma ucieczki, i gdzie go jego domu,
Not even the Head Wolf may enter, not even the Council may come. Nawet szef Wolf może wejść, nawet Rada może przyjść.
The Lair of the Wolf is his refuge, but where he has digged it too plain, Lair of the Wolf ma ucieczki, ale gdzie wykopali go za zwykły,
The Council shall send him a message, and so he shall change it again. Rada przekazuje mu wiadomość, a więc powinien on zmienić go ponownie.
If ye kill before midnight, be silent, and wake not the woods with your bay, Jesli zabić przed północą, milcz i nie obudzić się z zatoką lasu,
Lest ye frighten the deer from the crop, and your brothers go empty away. Żeby nie straszyć wy jelenia z upraw, i waszych braci, do pustego hotelu.
Ye may kill for yourselves, and your mates, and your cubs as they need, and ye can; Wy może zabić dla siebie i Twoich znajomych, a młode, ile potrzebują, a wy może;
But kill not for pleasure of killing, and seven times never kill Man! , Ale nie zabić dla przyjemności zabijania, i siedem razy nie zabić człowieka!
If ye plunder his Kill from a weaker, devour not all in thy pride; Jeśli wy łup jego Kill z słabsze, nie pochłonął wszystko w twoim dumy;
Pack-Right is the right of the meanest; so leave him the head and the hide. Pack-Prawo jest prawem meanest, więc go opuścić głowę i się ukryć.
The Kill of the Pack is the meat of the Pack. Kill z Pack jest mięso Pack. Ye must eat where it lies; Musicie jeść, gdzie leży;
And no one may carry away of that meat to his lair, or he dies. I nikt nie może unieść tego mięsa do jego legowiska lub umiera.
The Kill of the Wolf is the meat of the Wolf. Kill of the Wolf jest mięso Wolf. He may do what he will; On może robić co chce;
But, till he has given permission, the Pack may not eat of that Kill. Ale, póki nie dał zgody, Pack nie mogą jeść tego Kill.
Cub-Right is the right of the Yearling. Cub-Prawo jest prawem Roczniak. From all of his Pack he may claim Ze wszystkich jego Pack może się domagać,
Full-gorge when the killer has eaten; and none may refuse him the same. W pełnym wymiarze wąwóz, gdy zabójca zjadł, a żaden nie może odmówić mu tym samym.
Lair-Right is the right of the Mother. Lair, jest prawo Matki. From all of her year she may claim Ze wszystkich jej roku mogą się ubiegać
One haunch of each kill for her litter, and none may deny her the same. Jeden udziec każdego zabić dla niej śmieci, i nie może odmówić jej tym samym.
Cave-Right is the right of the Father -- to hunt by himself for his own: Jaskini jest prawo Ojca - na polowanie sam dla siebie:
He is freed of all calls to the Pack; he is judged by the Council alone. Jest on uwolniony od wszystkich połączeń Pack, jest on oceniany przez Radę sam.
Because of his age and his cunning, because of his gripe and his paw, Ze względu na wiek i jego podstępny, ponieważ jego narzekać i łapą,
In all that the Law leaveth open, the word of your Head Wolf is Law. We wszystkich, że ustawa sprowadza otwarty wyraz głowy Wolf jest prawem.
Now these are the Laws of the Jungle, and many and mighty are they; Teraz te są prawa dżungli, a wiele i są one potężne;
But the head and the hoof of the Law and the haunch and the hump is -- Obey! Ale głowy i kopyt Prawa i udziec i kark jest - Słuchajcie!