Przetłumaczyć tekst:

urodzony prawdopodobnie 23 kwietnia 1564, data chrztu: 26 kwietnia 1564, miejsce ur. Stratford-upon-Avon, zm. 23 kwietnia 1616 tamże) – angielski poeta, dramaturg, aktor. Powszechnie uważany za jednego z najwybitniejszych pisarzy literatury angielskiej oraz reformatorów teatru[2].
Napisał około 40 sztuk, 154 sonety, a także wiele utworów innych gatunków. Mimo że cieszył się popularnością już za życia, jego sława rosła głównie po jego śmierci, dopiero wtedy został zauważony przez prominentne osobistości[3]. Uważa się go za poetę narodowego Anglii[4].
Eksperci uważają, że większość swoich prac napisał między 1586 a 1612 rokiem, jednocześnie chronologia ich powstawania, a także samo autorstwo większości z nich, są przedmiotem ciągłej debaty. Był jednym z niewielu dramaturgów, którzy z powodzeniem tworzyli zarówno komedie, jak i tragedie. Jego sztuki łączą w sobie łatwość w przyswajaniu ze złożonością charakterów postaci, poetycką zręczność z filozoficzną głębią.
Sztuki Szekspira zostały przetłumaczone na wszystkie najważniejsze języki nowożytne (pierwszego polskiego przekładu dokonano w 1839 roku), inscenizacje mają miejsce na całym globie. Co więcej, jest najczęściej cytowanym pisarzem w anglojęzycznym świecie[5]. Wiele jego neologizmów weszło do codziennego użycia. Lista słów, które wprowadził do języka angielskiego, liczy około 600 pozycji. Przez lata dyskutowano na temat jego życia, orientacji seksualnej i religijności.

1

Odpowiedzi

2010-03-29T16:59:24+02:00
Probably born April 23, 1564, date of baptism: April 26, 1564, place of birth. Stratford-upon-Avon, died. April 23, 1616 ibid) - English poet, playwright and actor. Widely regarded as one of the greatest writers of English literature, theater, and reformers [2].
He wrote some 40 plays, 154 sonnets, as well as many works of other species. Although it enjoyed a popularity during his lifetime, his fame grew mostly after his death, only then was spotted by prominent personalities [3]. It is considered the national poet of England [4].
Experts believe that most of his work wrote between 1586 and 1612 year, while the chronology of their formation, and the same credit to the majority of them are the subject of ongoing debate. He was one of the few playwrights who have successfully created both comedies and tragedies. His art combines the ease of assimilation of the complexity of the characters form the poetic skill with philosophical depth.
Shakespeare's plays have been translated into all the major modern languages (the first Polish translation was made in 1839), productions are taking place around the globe. Moreover, it is the most quoted writer in the English-speaking world [5]. Many of his coinages came into everyday use. The list of words that entered the English language has about 600 items. Over the years, discussed his life, sexual orientation and religion.