Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T17:09:52+02:00
Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje świadczenia udzielone w razie choroby lub urazu, ciąży, porodu i połogu, powszechnej akcji zapobiegania chorobom oraz konieczności i dokonania oceny stanu zdrowia. Świadczenia te na terem RP są powszechne i obowiązkowe oraz gwarantowane przez państwo. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby objęte systemem ubezpieczeń społecznych. Osoby te są objęte ubezpieczenie zdrowotnym z dniem zgłoszenia się. Dowodem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym jest karta identyfikacyjna ubezpieczenia zdrowotnego.
Warunkiem ubezpieczenia zdrowotnego jest uiszczenie składek. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza i opłaca płatnik składki na ubezpieczenie społeczne. Dla wszystkich objętych systemem ubezpieczeń społecznych wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 7,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, potrącane przez płatnika składek ze środków ubezpieczonego. Składka ta podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.
Zasady ubezpieczeń zdrowotnych:
Ubezpieczenie zdrowotne jest oparte w szczególności na zasadach:
1. Solidarności społecznej.
2. Samorządności.
3. Samofinansowania.
4. Prawa wolnego wyboru lekarza i kasy.
5. Zapewnienie równego dostępu do świadczeń.
6. Działalność kasy chorych nie dla zysku.
7. Gospodarności i celowości działania.
Obowiązek ubezpieczenia:
Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:
1. Osoby objęte ubezpieczenie społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników.
2. Żołnierze zawodowi, policjanci.
3. Funkcjonariusze:
- urzędu ochrony państwowej,
- straży granicznej,
- służby więziennej,
- Państwowej Straży Pożarnej.
4. Posłowie i senatorowie.
5. Sędziowie i prokuratorzy.
6. Renciści i emeryci.
7. Bezrobotni.
8. Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.
Mam nadzieje że pomogłam!:)
2010-03-29T17:11:52+02:00
Ubezpieczenie zdrowotne obejmują świadczenia udzielane w razie choroby lub urazu, ciąży, porodu i połogu powszechnej akcji zapobiegania chorobom oraz konieczności dokonania oceny stanu zdrowia. Świadczenia te na terenie RP są powszechne i obowiązkowe oraz gwarantowane przez państwo. Osoby te są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem zgłoszenia się dowodem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym jest karta identyfikacyjna ubezpieczenia zdrowotnego.
Warunkiem ubezpieczenia zdrowotnego jest uiszczenie składki. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza i opłaca płatnik składki ubezpieczenia społeczne a za rolników KRUS.

Zadania z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego realizują Kasy Chorych, które mają osobowość prawną.
Ubezpieczonym przysługują następujące świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego:
• Zdrowotne, służące zachowaniu, przywracaniu, poprawie i promocji zdrowia, a także ratowania życia.
• Orzekanie o stanie zdrowia
• z zakresu stomatologii
• zaopatrzenie w leki materiały medyczne
• lecznictwa uzdrowiskowego uzdrowiskowego opiekuńczo-lecznicze
• przewozy środkami transportu sanitarnego
• Opieka nad kobieta i płodem w okresie ciąży i porodu oraz opieka nad noworodkiem


Każdy ubezpieczony ma prawo do:
• wyboru kasy chorych według miejsca zamieszkania lub pracy
• wyboru lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty
• pokrycia przez kasę chorych wydatków poniesionych w razie nagłej potrzeby na świadczenia z tytułu ubezpieczonego zdrowotnego świaczeniodawców.
• Żądania przeprowadzenia przez lekarzy Kasy Chorych kontroli jakości udzielonych świadczeń zdrowotnych.
1 5 1