Odpowiedzi

2010-03-29T18:27:19+02:00
M = 55kg
S = 1cm2 = 0,0001m2
Pa = ?
Fn = ?

p = Fn/S

Fn = 55kg * 10N/kg = 550 N
1cm² = 0,0001m²
p = 550/0,0001
p = 5500000 Pa

/ - kreska ułamkowa