1.Na podstawie tekstu Weselcie się! oraz Święto Paschy porównaj Paschę żydowską z Paschą chrześćijańską.
Święto Paschy
Święto Paschy upamiętnia najbardziej znamienne i tajemnicze wydarzenie w historii ludu Izraela: wyjście potomkó Abrahama z Egiptu w XIII wieku przed narodzeniem Chrystusa. Przeszło czterysta lat Żydzi mieszkali w prowincji egipskiej, cieszyli się swobodą, zachowywali własny język, tradycję, religię. Jednak za panowania kolejnego faraona ich los uległ zmianie. Władca Egiptu uczynił z nich niewolników i zapęził do pracy w strasznych warunkach. Wydał też rozkaz zabijania noworodków płci męskiej. Wtedy uciemiężony lud pod dowództwem Mojżesza podjął ucieczkę z kraju niewoli. Zanim jednak do tego doszło, w Egipcie działy się rzeczy, świadczące o szczególnej opiece Boga nad Żydami. Faraon wiele razy obiecywał im wolność, ale później obietnice odwoływał. Biblia mówi o dziesięciu plagach, jakie spadły na kraj faraona. Ostatnią i najstraszniejszą była śmierć wszystkich pierworodnych. Plaga ta nie dotknęła Żydów, gdyż zgodnie z Boskim poleceniem oznaczyli krwią jednorocznego baranka odrzwia i prgoi swych domostw. Anioł Śmierci, który objawił się tej nocy w Egipcie, omijał oznaczone krwią domy. W języku hebrajskim pesach znaczy właśnie ,,omijać'' albo ,,przechodzić''. W noc ucieczki, po zjedzeniu owego baranka przyprawionego gorzkimi ziołami i zabraniu niekwaszonego ciasta na placki, Żydzi pospiesznie wyruszyli w drogę. ,,Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi'' (Wj 12, 38). W pogoń za nimi ruszyłą potężna, dobrze uzbrojona armia egipska. Dzięki pomocy Boga Żydom udało się przejść Morze Czerwone, a wojska prześladowców zatonęły.
W starożytności najważniejszą częścią święta Paschy było składanie w Świątyni jezrozolimskiej ofiary z baranka i spożywanie jego mięsa, a teraz jest nią seder - wieczerza sożywana w domu pierwszego dnia święta. Podczas tej uczty najmłodszy chłopiec zadaje cztery pytania, które można streścić w jednym:
,,Czym ta noc różni się od innych nocy?''. Odpowiadana nie ojciec lub ktoś ze starszych. I płynie opowieść o niezwykłych, dawnych czasach. Przez pokolenia, co roku ojciec opowiada ją synowi, a wszyscy uczestnicy sederu uważnie słychają.Talmud nakazuje opowiadać o paschalnych wydarzeniach tak, jakby samemu brało się udział w tej niezwykłej historii.
na podstawie: Ninel Kameraz-Kos, święta i obyczaje żydowskie

Weselcie się!
Weselcie się już, zastępy Aiołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo! Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, żę wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! Zdobny blaskiem takiej śiatłości, raduj się Kościele śięty, Matko nasza! Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. [...] Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija si ę prawdziwego Baranka, a Jego Krew poświęca domy wierzących. Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych, synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone. Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności mroku, a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechu, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. [...] Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym. O, zaiste błogosławiona noc, w której się łąćzy niebo z ziemią, sprawy boskie z ludzkimi.
Orędzie wielkanocne(fragmenty)

Pascha żydowska Pascha chrześcijańska
Co upamiętnia?
Jaka ofiara jest składana?
Co jest posiłkiem?
Jaki jest skutek ofiary?
Z czego wyzwala?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T17:32:16+02:00
Święto Paschy u żydów.
Pascha oznacza przejście lub wyjście. Święto to upamiętnia wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, i przejście przez morze czerwone. Ofiarą była baranek. Spożyli oni wówczas barak rocznego (bardzo młodego) w pospiechu. Skutkiem ofiary jest wyjście z Egiptu i bycie wolnym. Wyzwoliła z mocy faraona. Tej nocy również anioł śmierci przeszedł przez Egipt.
Chrześcijaństwo:
Jest to uroczystość i dzień w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał. Jest to noc o które jest mowa: "A noc jako dzień zajaśnieje oraz noc będzie mi światłem i radością". Był to "pełen blasku dzień Pański". Ofiarą jest Chrystus, który zmartwychwstał po swojej śmierci jest nią również eucharystia odprawiana uroczyście w tym dniu. Posiłkiem jest sam Jezus Chrystus, którego przyjmujemy w Eucharystii. Skutkiem tej ofiary jest możność dostąpienia chwały Bożej. "Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia gdybyśmy nie zostali odkupieni". Wyzwala ze śmierci wiecznej oraz "Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym.".
47 2 47