1. Co możemy zobaczyć w muzeum Madamme Taussad?
2. Co to jest Harrods?
3. Kto jest patronem Anglii?
4. Jak nazywa się najwyższa góra w Europie?
5. Jaka jest angielska nazwa dnia 1 kwietnia, podczas którego ludzie płatają sobie figle?
6. Jak nazywa się najstarszy uniwersytet w Wielkiej Brytanii?
7. Wymień trzy zabytki Londynu.
8. Jak nazywa się obecny premier Wielkiej Brytanii?
9. Jak nazywana jest flaga Wielkiej Brytanii?
10. Gdzie nowojorczycy witają nowy rok?
11. Co jest narodowym sportem Anglików?
12. Na czym polega szkocki zwyczaj zwany first footing?
13. Podaj angielską nazwę świąt Bożego Narodzenia.
14. Dlaczego drugi dzień świąt Bożego Narodzenia nazywany jest Boxing Day?
15. W której dzielnicy Londynu odbywa się co roku słynny turniej tenisowy?
16. Czyja kolumna znajduje się na Trafalgar Square w Londynie?
17. Który Amerykanin staną na księżycu jako pierwszy?
18. Jaki dzień nazywany jest przez Szkotów Hogmanay?
19. Które z Brytyjskich miast jest największe?
20. Jak miał na imię mąż królowej Wiktorii?
21. Na jakim palcu witają Nowy Rok mieszkańcy Londynu?
22. Na jakiej ulicy mieszka premier W. Brytanii?
23. Z jakich izb składa się brytyjski parlament?
24. Jaka jest angielska nazwa Kanału La Manche?
25. Na jakim placu w Londynie stoi kolumna Nelsona?
26. W jakich miarach podaje się wielkość przedmiotów oraz wzrost ludzi w Wielkiej Brytanii?
27. Jak nazywa się słynna ulica handlowa Londynu?
28. Ilu synów ma następca tronu królewskiego- książę Karol?
29. Jakie barwy ma flaga Szkocji?
30. Jak mają na imię synowie Księżnej Diany i Księcia Karola?
31. Jak nazywa się najdłuższa rzeka wielkiej Brytanii?
32. Jak często nazywa się Irlandię?
33. Jak nazywa się najwyższy szczyt górski w Stanach Zjednoczonych?
34. Czy kolumna Nelsona jest wyższa od kolumny Zygmunta?
35. Jak londyńczycy nazywają swoje metro?
36. Z jakimi ptakami kojarzy się Twierdza Tower?
37. Jak nazywa się najwyższe odznaczenie brytyjskie ustanowione przez królową Victorię i przyznawane za zasługi bojowe?
38. Gdzie w Anglii rośnie ziele angielskie?

2

Odpowiedzi

2010-03-29T18:48:56+02:00
1st What we see in a museum Madamme Taussad?
2nd What is Harrods?
3rd Who is the patron saint of England?
4th What is the highest mountain in Europe?
5th What is the English name on 1 April, during which people płatają a hanky?
6th What is the oldest university in the UK?
7th Replace the three landmarks of London.
8th What is the current prime minister of Great Britain?
9th As the flag is called Great Britain?
10th Where do New Yorkers welcome the new year?
11th What is the national sport of the English?
12th What is Scotland's first custom-called Footing?
13th Enter the name of an English Christmas.
14th Why the second day of Christmas is called Boxing Day?
15th In which area of London is held annually on the famous tennis tournament?
16th Whose is the column in Trafalgar Square in London?
17th Which American will on the moon first?
18th What day is called by the Scots Hogmanay?
19th Which British city is the greatest?
20th What was the name of Queen Victoria's husband?
21st On what finger residents welcome the New Year in London?
22nd On what street lives the Prime Minister of Great Britain?
23rd What are the Boards of the British parliament consists of?
24th What is the name of the English Channel?
25th On the square in London, which stands Nelson's Column?
26th What measures of a given volume of items and an increase in people in the UK?
27th What is the famous shopping street in London?
28th How many children is the royal heir, Prince Charles?
29th What color is the flag of Scotland?
30th How have the name of the sons of Princess Diana and Prince Charles?
31st What is the longest river in Great Britain?
32nd How often called Ireland?
33rd What is the highest mountain in the United States?
34th Is Nelson's Column is greater than the column of Zygmunt?
35th How do Londoners call their subway?
36th What kind of birds associated Fortress Tower?
37th What is the highest British decoration established by Queen Victoria and awarded merit battle?
38th Where in England is growing allspice?
1 1 1
2010-03-29T18:57:31+02:00
2 . Harrods - najsłynniejszy dom towarowy na świecie należący do Dodi Al- Fajed'a .
3 . św. Jerzy .
7 . Big Ben , London Eye , Houses of Parliament
8 . Gordon Brown
9 . Union Jack
11 . fotbool

3 1 3