Potrzebuje zagadnień do krzyżówki, tematyka to Rzym i początki Europy.
1. Bizancjum
2. Hagia Sophia
3. Cezaropapizm
4. Chlodwig
5. Schizma
6. Papiestwo
7. Minuskuła Karolińska
8.Wiking
9. Feudalizm
10. Arianizm
11. Mozaika
12. Mahomet
13. Koran
14. Kalif
15. Dynastia
16. Wasal
17. Inwestytura
18. Ikona
19. Islam
20. Dżihad
21. Senior
22. Lenno

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T18:50:27+02:00
1. Inna nazwa Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego .
2.Bazylika wybudowana przez Justyniana II w Konstantynopolu
3. Tendencja przypisywania państwu zwierzchności nad Kościołem.
4.Władca Franków, który przejął chrzest
5.Podział kościoła na Rzymsko-katolicki i prawosławny to...
6.W kościele katolickim instytucja najwyższej władzy
7.Rodzaj średniowiecznego pisma wypracowany w IX w.
8. ''Człowiek z Północy"
9.ustrój społeczno-polityczno-ekonomiczny zapoczątkowany we Francji w XII w.
10. Twierdzenie, które mówi ,że że Jezus Chrystus jako syn Boży jest poddany Bogu.
11. Obraz wykonany z kawałków szkieł
12. Prorok i twórca islamu
13.Święta księga islamu
14.Tytuł przywódców muzułmańskich
15. Szereg władców z jednego rodu to...
16.Lennik seniora
17.Nadawanie stanowisk kościelnych przez władców
18.Oraz sakralny
19. Religia muzułmańska
20. "święta wojna" dla islamu
21. Pan lenna
22. Ziemia nadawana przez seniora wasalowi2010-03-29T19:00:05+02:00
1. Bizancjum - w starożytności grecka kolonia założona nad Bosforem, na jej miejscu powstał Konstantynopol.
2. - Hagia Sophia - kościół, od XV w. meczet św. Mądrości w Konstantynopolu; budowla cesarza Justyniana I Wielkiego
3. - Cezaropapizm - określenie systemu władzy, w którym monarcha (cesarz) stoi na czele instytucji państwowych i kościelnych; odnoszono je m.in. do władców cesarstwa bizantyjskiego
4. - Chlodwig - król Franków salickich, pochodził z rodu Merowingów. Celem jego polityki było zjednoczenie ziem zamieszkałych przez Franków.
5. - Schizma - podział wiernych pod hasłami doktrynalnymi, społecznymi itd.
6. - w Kościele rzymskokatolickim instytucja najwyższej władzy.
7. - Minuskuła Karolińska - rodzaj pisma wprowadzony w dobie “renesansu karolińskiego”, cechowały go okrągłe, kształtne, proste litery, wyraźniejsze od pochyłej kursywy.
8. - Wiking - skandynawski rozbójnik morski podejmujący na łodziach wyprawy grabieżcze na tereny Europy.
9.- ustrój społeczno - polityczny oparty na zależnościach lennych
10. - Arianizm - pierwsza z wielkich herezji w dziejach chrześcijaństwa, zapoczątkowana przez Ariusza z Aleksandrii, zaprzecza boskości Jezusa Chrystusa i istnieniu jednego Boga w trzech osobach.
11. - technika plastyczna polegająca na układaniu obrazu z drobnych elementów np. kamieni, szkiełek, ceramiki na podłożu świeżej zaprawy wapiennej.
12. - Mahomet - Muhamad Ibn Abd Allah - prorok i twórca islamu
13. - Koran - święta księga islamu, zawiera poszczególne nauki, objawione Mahometowi przez Allaha za pośrednictwem anioła Gabriela.
14. - Kalif - tytuł następcy Mahometa sprawującego władzę świecką
15. - Dynastia - ród, którego członkowie sprawują władzę w monarchii.
16. - w średniowieczu osoba składająca hołd seniorowi, po inwestyturze zostawał lennikiem
17. - Inwestytura - uroczysty akt nadania lenna wasalowi przez seniora, zwykle po złożeniu hołdu, polegał na wręczeniu symboli władzy nad lennem w postaci chorągwi, pastorału itd.
18. - Ikona - w bizantyjskiej chrześcijańskiej sztuce sakralnej obraz kultowy przedstawiający osoby święte, sceny biblijne, o bogatej symbolice religijnej.
19. - Islam - monoteistyczna religia wyznawana głównie przez ludność Azjii i Afryki, stworzona w VIIw. przez Mahometa.
20. - Dżihad - "święta wojna" islamu; w Koranie obowiązek każdego muzułmanina do pozyskiwania nowych wyznawców, obronę islamu oraz karanie wrogów religijnych.
21. - Senior - feudał obejmujący na mocy umowy zwierzchność nad składającym mu hołd wasalem, często nadający mu lenno lub beneficjum.
22. - Lenno - Ziemia nadawana przez seniora wasalowi w zamian za słuzbę lenną.
2010-03-29T19:02:34+02:00
1. Cesarstwo Wschodniorzymskie
2.Kościół MAdrosci Bozej
3.Doktryna polityczno-religijna głosząca zwierzchność władzy świeckiej nad kościelną
4.przedstawiciel rodu Merowingów
5.inaczej rozszczepienie, rozdarcie
6.w Kościele rzymskokatolickim instytucja najwyższej władzy
7.krój pisma wprowadzony w dobie “renesansu karolińskiego”
8.wojownik, rozbójnik skandynawski
9.lenno, prawo do cudzej rzeczy
10.jedna z najważniejszych herezji w dziejach chrześcijaństwa
11.dekoracyjna technika malarska
12. inaczej Muhammad ibn Abd Allah
13.święta księga islamu
14.tytuł następców Mahometa
15.inaczej ród
16 epoce feudalnej osoba poddana zwierzchnictwu silniejszego możnowładcy na zasadzie komendacji
17.uroczyste wprowadzenie na nadane lenna
18.piktogram
19.religia monoteistyczna założona w VII w. w Arabii przez proroka Muhammada
20.swieta wojna
21.dawniej możnowładca sprawujący władzę nad podległymi sobie wasalami
22.dobra nadane przez seniora