1.Uzupełnij dialog zdaniami z a-f.
a)I prefer chicken.
b)OK, let's take a look at it.
c)Do you like fish?
d)What about you?
e)Would you like something for dessert?
f)Can we have the menu,please ?

Gosia:(1) _________________
Waiter:Of course,here you are.
Susan:Thank you. (2) ________
Gosia:What would you like to order?
Susan:I'm not sure yet.(3) ________
Gosia:I'd like some fish and a salad. Fish is my favourite. (4)______
Susan:No, not much. I hardly ever eat fish. (5)_____
So I'd like some chicken and a salad.
Gosia:(6) ____ You should try this Bird's Milk dessert.
It's really delicious.
Susan:OK.So,if we're ready,let's call the waiter.


Zadanie 2. Na podstawie dialogu z ćw. 1. napisz zdania zgodnie z poleceniami.

1. Poproś o kartę dań.__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Zapytaj kolegę/ koleżankę, co chciałby/ chciałaby zamówić.______________________________________________________________________________________________________________________________

3.Zapytaj kolegę/ koleżankę o jego/ jej ulubioną potrawę._______________________________________________________________________________________________________________________________


4.Zaproponuj coś na deser._________________________________________________________________________________________________________________________________


5.Powiedz, jaka jest twoja ulubiona potrawa. ______________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Powiedz, jak często jadasz jakąś potrawę lub danie. ______________________________________________________________________________________________________________________________________


Zadanie 3. Uzupełnij brakujące słowa w pytaniach z kolumny A, a następnie dopasuj je do odpowiedzi w kolumnie B.


A:

1__________________ do you eat fast food?
2__________________you like spicy food?
3__________________you like some tea?
4__________________you prefer red meat of fish?
5__________________you ready to order?
6__________________to drink?

B:
a)No,thanks.
b)Hardly ever.
c)Oh,I like steak.
d)Yes,it's my favourite.
e)Yes,orange juice,please.
f)Sorry,not yet.


1____, 2____,3____,4_____,5____,6____.

Zadanie 4. Napisz minidialogi,używając podanych słów jako wskazówek.
Pamiętaj o zachowaniu właściwego szyku oraz dodaniu wszelkich niezbędnych elementów zdania.

1.excuse me/ I / have/ menu / here you are/ thanks
A: ___________________________________________
B:____________________________________________

2.What/ would like/ drink? / not sure/ what about you? / would like/ coffee
A:____________________________________________
B:____________________________________________

3.you/ like/ Mexican food? / not really/ not like spicy food
______________________________________________
______________________________________________Zadanie 5. Uzupełnij brakujące litery.

1.Vegetables: _ _ cu _ _ er, _ _ mat _ , c _ uli _ _ _ we _ .
2.Fruit: _ _ na _ _ , _ _ an _ _ , _ pp _ _ .
3.Meat: _ _ ef, _ hi _ _ en, _ _ usa _ _ .
4.Milk products: y _ _ _ rt, b _ t _ _ r, _ _ ee _ _ .
5.Other: pa _ _ a , _ _ ce, _ _ via _ .

Zadanie 6. W każdym zdaniu wykreśl jeden czasownik, który nie pasuje do kontekstu.

1. You should chop/cook/boil the eggs for a few minutes.
2.Chicken is quite easy to prepare.You can fry/ roast/ add it.
3.First,chop / mix/ cut the vegetables before you chp them.
4.Mix/Peel/Add the spices and herbs.

Zadanie 7. Uzupełnij zdania słowami z ramki.

słowa: meal,dish,pan,recipe,spicy.

1.Some Mexican food is very _____ because they use chilli peppers.
2.Dinner is my favourite _______ od the day.
3.You cn find an interesting ____ in a cookery book.
4.Put the fish in a frying _____ .
5.Kebab is a traditional ______ from Turkey.

Zadanie 8. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1.There aren't no/ any fresh vegetables.
2.There's a / some cheese in the fridge.
3.Do you eat too much/ many sweets?
4.There's no/ any mineral water in the bottle.
5.They use a lot of / many olive oil in Mediterranean countries.


Zadanie 9 . W każdym rzędzie wykreśl słowo,które nie pasuje do pozostałych.

1.protein,lentils,carbohydrates,vitamins.
2.dessert,dish,starter, main course.
3.hot,stew,vegetarian,spicy.
4.meat,noodies,pizza,goulash.
5.add,chop,fry,recipe.

Zadanie 10 . Zakreśl poprawną odpowiedź.

1.I can't eat this soup!There's too __salt in it!
a)many b)much c) some

2.They eat __ fish dishes in Greece.
a)lots of b)much c)any

3.I' m afraid there's ___ ham left in the fridge.
a) a b) any c) no

4.Don't eat sweets again. Have ___ apple instead.
a) an b)some c) any

5.How __ ingredients do you need for this dish?
a) much b) lots of c) manyZadanie 11. Uzupełnij wyrażenia odpowiednimi czasownikami.

1._____ on weight or ____ weight.
2._____on a diet.
3._____ or ______ or_______vegetables with a knife.
4._____ or ______ or ______ meat in the oven.
5._____ a dish with bread and butter.Na dzisiaj potrzebne! i niech wszystko będzie zrobione dobrze!
Czekam!

1

Odpowiedzi

2010-03-29T23:07:17+02:00
Gosia:(1) Can I have the menu, please.?
Waiter:Of course,here you are.
Susan:Thank you. (2) OK, let's take a look at it.
Gosia:What would you like to order?
Susan:I'm not sure yet.(3) What about you?
Gosia:I'd like some fish and a salad. Fish is my favourite. (4) Do you like fish?
Susan:No, not much. I hardly ever eat fish. (5)I prefer chicken.
So I'd like some chicken and a salad.
Gosia:(6) Would you like something for dessert? You should try this Bird's Milk dessert.
It's really delicious.
Susan:OK.So,if we're ready,let's call the waiter.
c)Do you like fish?

1. Poproś o kartę dań. - Can I have the menu, please.?

2.Zapytaj kolegę/ koleżankę, co chciałby/ chciałaby zamówić. - What would you like to order.?

3.Zapytaj kolegę/ koleżankę o jego/ jej ulubioną potrawę. -


4.Zaproponuj coś na deser. - Would you like something for dessert?


5.Powiedz, jaka jest twoja ulubiona potrawa. - I prefer .. (np. fruit salad).

6.Powiedz, jak często jadasz jakąś potrawę lub danie. - I hardly ever eat meat.


1. How often do you eat fast food?
2__________________you like spicy food?
3. Would you like some tea?
4. What are you prefer red meat of fish?
5. Are you ready to order?
6. ___________ to drink?

B:
a)No,thanks.
b)Hardly ever.
c)Oh,I like steak.
d)Yes,it's my favourite.
e)Yes,orange juice,please.
f)Sorry,not yet.

1. b , 2. d,3. a ,4. c ,5. f ,6. e.


1.excuse me/ I / have/ menu / here you are/ thanks
A:
B:

2.What/ would like/ drink? / not sure/ what about you? / would like/ coffee
A: What would you like to drink.?
B: I'm not sure. I would like coffee. What about you.?

3.you/ like/ Mexican food? / not really/ not like spicy food
A: Do you like Mexican food.?
B: Not really. I don't like spicy food.

1.Vegetables: cucumber, _ _ mat _ , c _ uli _ _ _ we _ .
2.Fruit: banana , ananas(xd), apple .
3.Meat: _ _ ef, _ hi _ _ en, _ _ usa _ _ .
4.Milk products: yohurt, butter, _ _ ee _ _ .
5.Other: pasta , _ _ ce, _ _ via _ .


Zadanie 10 . Zakreśl poprawną odpowiedź.

1.I can't eat this soup!There's too much salt in it!

2.They eat lots of fish dishes in Greece.

3.I' m afraid there's no ham left in the fridge.

4.Don't eat sweets again. Have an apple instead.

5.How many ingredients do you need for this dish?
8 3 8