Odpowiedzi

2010-03-29T19:33:56+02:00
Istnienie w polietylenach trzeciego, przejściowego składnika oprócz fazy amorficznej i krystalicznej zostało już wykazane w szeregu publikacjach. W tej pracy, analizowano dyfraktogramy WAXS polietylenów o różnej koncentracji gałęzi bocznych, mając na celu ustalenie najwłaściwszej metody uwzględnienia trzeciej fazy w procedurze rozkładu dyfraktogramów na piki krystaliczne i składową amorficzną. Najlepsze rezultaty otrzymano przyjmując, że faza pośrednia jest reprezentowana przez dwa piki zlokalizowane w pobliżu refleksów krystalicznych (110) i (200), po ich lewej stronie. Wykonane obliczenia pokazały, że zarówno gęstość jak i udział masowy trzeciej fazy sukcesywnie maleją wraz ze wzrostem zawartości 1-oktenu. Porównanie udziałów masowych trzech faz wykazało, że sumaryczne udziały masowe fazy krystalicznej i fazy przejściowej wyznaczone metodą WAXS i metodą spektroskopii Ramana zgadzają się ze sobą bardzo dobrze. Jednakże, wartości otrzymane dla poszczególnych faz nie są zgodne ze sobą.