Odpowiedzi

2010-03-29T20:05:46+02:00
1.
V=∏r²*H / 3

H²=l² - r² V = ∏5² * 5√3 / 3 (3 pod kreska ułamkową)
H²=10² - 5² V = 25∏ * 5√3 / 3
H² = 100 - 25 V = 75√3∏ / 3 cm 
H² = 75 / √
H = √25 * 3
H = 5 √3

2. r = 1/2 Śr H² = l² - r² H = √25 * 7
r = 1/2 * 10 H² = (10√2)² - 5² H = 5√ 7
r = 5 cm H² = 200 - 25
H² = 175 / √

V = ∏5² * 5√ 7 /3 (3 pod kreską ułamkową)
V = 25∏ * 5√ 7 /3
V = 125√ 7 ∏ /3 cm 