Odpowiedzi

2009-11-01T09:30:49+01:00
Odnawialne źródła energii - źródła energii, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem - ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.
Najważniejszym ze źródeł odnawialnych jest energia spadku wody. Pozostałe źródła odnawialne - energia słoneczna, energia wiatru, biomasy, biogazu, pływów morskich, energia geotermalna i inne - są używane na mniejszą skalę.

Nieodnawialne źródła energii to wszelkie źródła energii, które nie odnawiają się w krótkim okresie. Ich wykorzystanie jest znacznie szybsze niż uzupełnianie zasobów. Ich przeciwieństwem są odnawialne źródła energii.
Źródłami nieodnawialnymi są przede wszystkim paliwa kopalne: uran, węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, ropa naftowa i gaz ziemny. Trudno jednoznacznie zaliczyć energię jądrową i termojądrową do źródeł odnawialnych bądź nieodnawialnych. Ilości uranu i toru na Ziemi są coraz mniejsze - większość jednak znajduje się w różnych skałach w bardzo niskich stężeniach - a jedynie nieliczne złoża o relatywnie dużym ich stężeniu są dziś wykorzystywane. Jeszcze większe są ilości dostępnego deuteru - w tym wypadku jednak występującego w dość wysokich stężeniach w wodzie oceanicznej. Zasoby te, jakkolwiek duże by były, nie podlegają jednak samoistnej odnowie. Nieodnawialne źródła energii pod postacią paliw kopalnych są podstawowym źródłem energii dla przemysłu, energetyki, transportu i gospodarstw domowych. W związku z alarmującymi doniesieniami na temat wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych (np. tzw. Peak Oil), wiele państw promuje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Do nieodnawialnych źródeł energii zaliczamy również:
-Rudy metali (cynk, żelazo)
- złoto, srebro, platyna
- surowce wykorzystywane w przemyśle chemicznym i rolniczym (wapienie, sole potasu, sole azotu, sole fosforu, sól kamienna)
- Zasoby mineralne w tym surowce budowlane (żwir, piasek, gips, marmur, piaskowiec, kamień budowlany)

Zasoby nieodnawialne można podzielić na możliwe do odzyskania (recyrkulacja) i niemożliwe do odzyskania.

przykład energetyki wiatrowej:
W Polsce energetyka wiatrowa rozwija się od kilkunastu lat. Pierwszy wiatrak w Polsce postawiono w 1991 przy wcześniej już istniejącej Elektrowni Wodnej w Żarnowcu. Obecnie w miejscu tym znajduje się farma wiatrowa Lisewo. Pierwszą przemysłową farmą wiatrową w Polsce była farma wiatrowa Barzowice leżąca w województwie zachodniopomorskim, która została uruchomiona w kwietniu 2001. Składała się ona z sześciu siłowni o łącznej mocy 5 MW, co dla Polski uznaje się za wartość minimalną dla wiatrowych farm o przemysłowej skali.

W ostatnich latach zaobserwować można dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. W samym 2007 otwarto kilka farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 130 MW. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2008 powstało kolejne 57,6 MW mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej w Polsce.
6 3 6
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T09:54:22+01:00
Najważniejszym ze źródeł odnawialnych jest energia spadku wody. Pozostałe źródła odnawialne - energia słoneczna, energia wiatru, biomasy, biogazu, pływów morskich,

Do surowców odnawialnych należą:
-energia wód
-energia geotermalna
-energia słoneczna
-energia wiatru
-biomasa (drewno, słoma, odchody zwierząt)
-biogaz

opis jednego z nich :

Energia wiatru jest jednym z odnawialnych źródeł energii. Współcześnie stosowane turbiny wiatrowe przekształcają ją na energię mechaniczną, która dalej zamieniana jest na elektryczną. Pierwsze wzmianki o wiatrakach znajdują się już w kodeksie Hammurabiego. Wiatraki te służyły do pompowania wody i melioracji pól, a ich oś obrotu była pionowa. Przez ponad 2500 lat wiatraki miały pionową oś obrotu, dopiero w 1105 roku powstał pierwszy opis wiatraka o poziomej osi obrotu, czyli takiego, jaki jest obecnie najpopularniejszy. Z kolei pierwszym zapisem dotyczącym wiatraków na ziemiach polskich jest zezwolenie zakonnikom z Białego Buku na jego budowę wydane przez księcia Wiesława z Rugii w 1271 roku.

Nieodnawialne źródła energii

-ropa naftowa
-gaz ziemny
-węgiel kamienny
-węgiel brunatny
-Pierwiastki promieniotwórcze
-Łupki i piaski bitumiczne
-Hydraty gazowe


opis jednego z nich :

Węgiel brunatny – surowiec o niskiej kaloryczności (1,5-3 tys. kcal/kg), dlatego najczęściej spalany jest w elektrowniach zlokalizowanych w pobliżu miejsca wydobycia.
Eksploatacja węgla brunatnego koncentruje się w:
- Europie – Niemcy (zagłębia: Nadreńskie, Dolnołużyckie, Środkowoniemieckie), Czechy (Most), Polska (Bełchatów, Turoszów, Konin);
- Rosji – zagłębia: Podmoskiewskie, Uralskie, Irkuckie;
- Stanach Zjednoczonych – stany Montana i Dakota Północna.
7 5 7