Odpowiedzi

2010-03-30T09:31:24+02:00
1. log2 16√8=x
2^x=2⁴*2^3/2
2^x=2^4+3/2
x=5,5
2. log1/2 8
1/2^x=(1/2)⁻³
x=-3
3. log√2 2
√2 ^x=√2²
x=2
4. 1/2 log3 2 + log3 2√2
log3 √2 + log3 2√2= log3 √2 *2√2= log3 4