Zad.1
Rozwiąż nierówność: 3x-2(x-2) > 3(x-4)-2(2-3x).
a)Wypisz wszystkie liczby naturalne należace do zbioru jej rozwiązań.
b)Ile liczb całkowitych większych od -3 należy do zbioru rowiązań ?
c)Podaj najmniejszą liczbę parzystą, która nie spełnia tej nierówności.
Zad.2
Dla Jakich wartości x wartość wyrażenia 2(3-x)-3(x-1) :
a)jest liczbą dodatnią
b)jest mniejsza od wartości wyrażenia 7(1-x)-(2x-2)?

1

Odpowiedzi

2010-03-29T20:58:21+02:00
Zad 1
3x-2(x-2)>3(x-4)-2(2-3x)
3x-2x+4 > 3x-12-4+6x
x+4 > 9x - 16
x > 9x -16-4
x> 9x -20
x+20 > 9x
20>9x-x
20>8x
2,5 > x
b) nieskończenie wiele
c) 2

18 4 18