Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T21:49:06+02:00
W obliczu zwiększających sie wpływów ośrodka ludowo demokratycznego skupionego wokół PPR oraz zbliżania sie Armii Radzieckiej do etnicznych ziem polskich, kierownictwo obozu londyńskiego podjęło próbę unormowania stosunków z ZSRR, pragnąc tym samym zabezpieczyć sobie mozliwość objęcia przyszłych rządów w kraju. Dodatkowym powodem było też utworzenie 21 lipca 1944 roku Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, pierwszego w Polsce rządu robotniczo-chłopskiego. W celu realizacji tych zamierzeń do Moskwy udał się premier rządu londyńskiego Stanisław Mikołajczyk. Jednym z jego argumentów, podczas rozmów moskiewskich, miało byc wyzwolenie Warszawy przez samych Polaków, bez pomocy Armii Radzieckiej.
Wykorzystując powszechne wśród ludzi stolicy nastroje walki wyzwoleńczej, znajdujące wyraz w dążeniu do jak najszybszego obalenia władzy okupanta, kierownictwo obozu londyńskiego chciało uzyskać w postaci zwycięskiego powstania argument popierający realizację jego głównego celu politycznego: zdobycia władzy w kraju.
Dnia 31 lipca 1944 roku Komenda Główna Ak podjęła decyzję o wywołaniu powstania w Warszawie, obawiając sie, iż dalsze przesunięcie terminu jego rozpoczęcia może spowodować wyzwolenie warszawy przez wojska radzieckie, których forpoczty pancerne prowadziły już wówczas walki na przedpolu Pragi, zakończone później niepowodzeniem.
Powstanie trwało od 1 sierpnia do 2 października 1944 roku, kiedy to wobec braku środków do walki oraz w obliczu glodu podjęto decyzję o kapitulacji.
Niepowodzeniem zakończyły się tez próby przyjscia z pomocą powstaniu, podjęte przez 1 Armie Wojska Polskiego. Utworzone w dniach 16 do 23 września przez oddziały 3 Dywizji Piechoty przyczółki na Czarniakowie i Żoliborzu przynosiły im jedynie straty sięgające blisko 4 tys. ludzi.
W czasie powstania zginęło ponad 16 tysięcy żołnierzy powstańczych oraz poległo bądź zostało zamordowanych ponad 150 tys. osób spośród ludności cywilnej. Po upadku powstania Niemcy wysiedlili całą ludnośc lewobrzeżnej Warszawy, kierując ją w znacznej mierze do robót przymusowych i obozów koncentracyjnych oraz przystąpili do systematycznego palenia i burzenia miasta. Zniszczyli oni 80% zabudowy Warszawy oraz niepowtarzalne wartości kulturalne. Straty niemieckie poniesione podczas powstania wynosiły ok 26 tys zabitych, zaginionych i rannych.
Trzon bohaterskich szeregów powstańczych stanowiły oddziały Warszawskiego Okręgu Ak. Dowództwu powstańczemu podporządkowały sie również pozostające w Warszawie oddziały AL, z których jeden - złożony z członków Związku Walki Młodych, Batalion Szturmowy AL im. Czwartaków - zasłynął podczas obrony Starego Miasta. Szczególnym bohaterstwem wsławiły sie w walkach powstańczych dwa bataliony Szarych Szeregów: "Zośka" i "Parasol". Do udziału w powstaniu spontanicznie włączyła się ludność cywilna, przyczyniając sie walnie do organizacji zaplecza i samoobrony. Tworzono kuchnie ludowe i szpitale, wytwórnie granatów i pocztę.
Mimo jednak olbrzymiego bohaterstwa powstańców, wykazywanego w walce o każda dzielnicę, o poszczególne punkty oporu, siły powstańcze były zbyt słabo uzbrojone, aby mogły w pełni skutecznie przeciwstawić się wojskom hitlerowskim, dysponującym bronią pancerną, ciężka artylerią i lotnictwem. W tych warunkach niewiele mogła przynieśc pomoc w zrzutach lotniczych dokonywanych we wrześniu przez lotnictwo amerykańskie, polskie i radzieckie. Ze 149 zrzutów powstańcy odebrali najwyżej 44. Tylko w ciągu czterech pierwszych dni inicjatywa w działaniach należała do powstańców.
5 4 5