1. pocisk o masie 10 g, przed uderzeniem w ziemny nasyp poruszał się z prędkością 500m/s i zagłębił się w nasypie na głębokość 0,5m. jaka była średnia siła oporu gruntu dla pocisku? ile wynosił czas zagłębiania się pocisku na nasyp?

2.winda o masie m przesuwa się ruchem jednostajnym na wysokość h. podczas ruchu windy występuje tarcie T. oblicz prace wykonana przez silnik windy podczas tego ruchu.

3. jaka moc rozwija sportowiec przy skoku do góry, jeżeli jego masa wynosi 60 kg, wysokość skoku 180 cm, a czas odbicia od powierzchni ziemi 0,2s?

4. w wodospadzie o wysokości 40 m w czasie 10 min spada woda o objętości 750m3. oblicz, jaką max. moc można uzyskać z turbin wodnych napędzanych woda tego wodospadu?

5.obliczono, ze wieloryb płynąc z prędkością 7,5m/s pokonuje opór wody równy 18kN. Jaką moc ma wówczas ten wieloryb?

6.ciało o masie 10 kg spada z wysokości 20m. jaka jest wartość energii kinetycznej tego ciała, gdy znajdzie się ono na wysokości 5m nad powierzchnią Ziemi? opór powietrza zaniedbujemy.

7.Eskimos stoi na szczycie półkolistego igloo, którego średnica u podstawy wynosi 4m. za pomocą liny wciąga blok o masie 20 kg na szczyt igloo. jak dużą prace wykona Eskimos wciągając ten blok? jaki przyrost energii potencjalnej ciężkości uzyska ten blok lodu? tarcie pomijamy.

8. pociąg towarowy o masie 3000t, jadący z prędkością 72km/h. zahamowano za pomocą hamulców. o ile wzrosła energia wewnętrzna hamulców i kol wagonów, o które tarły te hamulce?

1

Odpowiedzi

2010-03-29T22:37:05+02:00
Zad.1
m=10g=0,010kg
v=500m/s
s=0,5m

F=0,010kg*500m/s*0,5m
F=2,5 kN

zad.5
V=7,5m/s
Fop=18kN
P=F*V
P=18kN*7,5m/s=135kW

zad.6
H=20 m
m=10 kg
h=5 m

ciało spada w dół pod wpływem przyspieszenia ziemskiego
s=H-h=g*t^2/2
t=sqrt[2*(h-h)/g] sqrt=pierwiastek
g=v/t
v=g*t
v=g*sqrt[2*(H-h)/g]

Ek=m*v^2/2
Ek=m*g*(H-h)

zad.7
d= 4m => r= s= 2m (wysokość, na którą Eskimos podniósł blok lodu)
m= 20 kg
g= 10 m/s²
W=?

W = F*s
F= m*g => podstawiamy to pod F we wzorze wyżej,
wychodzi coś takiego: W = m*g*s
W = 20 *10 * 2 =400J ΔE=W=400J

4 2 4