Odpowiedzi

2010-03-29T22:22:41+02:00
Właściwości fizyczne: Alkany o 1-4 atomach węgla są w temperaturze pokojowej gazami, o 5-16 atomach - są cieczami, a te o więcej niż 16 atomach - ciałami stałymi. Alkany rozgałęzione mają niższe temperatury topnienia i wrzenia od alkanów o łańcuchu liniowym.
Wszystkie alkany mają gęstość niższą od wody. Są one w wodzie nierozpuszczalne, natomiast rozpuszczają się dobrze w eterze, benzenie i innych rozpuszczalnikach organicznych.


Właściwości chemiczne: Alkany są dość bierne chemicznie. W wyższych temperaturach reagują z tlenem (spalanie) i tlenkami azotu (nitrowanie). W obecności światła reagują z fluorem, chlorem i bromem (chlorowcowanie). Są odporne na działanie stężonych kwasów i zasad.
12 4 12
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T22:29:03+02:00
FIZYCZNE
- stan skupienia:
* do 4 atomów węgla - gazy
* od 5 do 15 atomów węgla - ciecze
* od 16 atomów węgla - ciała stałe (parafiny)
- ze wzrostem długości łańcucha węglowego wzrasta temperatura wrzenia i topnienia

CHEMICZNE
Alkany są bierne chemicznie ze względu na występowanie mocnych wiązań sigma (pojedynczych) między cząsteczkami. Ulegają reakcji spalania i substytucji.
- spalanie całkowite do CO2 i H20
- półspalanie do CO i H2O
- spalanie niecałkowite do C i H20

Reakcja substytucji, inaczej podstawiania polega na zastąpieniu atomu, najczęściej wodoru H, innym atomem lub grupą atomów. Alkany reagują z: F2 (fluor), Cl2 (chlor) i Br2 (brom) w obecności światła.
20 4 20