1. Oblicz obwód czworokąta ABCD o wierzchołkach:
A = (-2,3) B = (-1,7) C = (4,-3) D = (-2,-5)
2. Napisz równanie prostej m prostopadłej do k i przechodzącej przez punkt P, gdy:
k: 3x - 2y + 5 = 0
P = (-4,-2)
3. Rozwiąż algebraicznie i graficznie układ równań:
{ 3x + y = 6
{ 4x - 2y = 8
4. Sporządź wykres funkcji f(x). Określ jej dziedzinę i podaj zbiór wartości. Określ monotoniczność funkcji w przedziałach. Podaj miejsce (miejsca) zerowe funkcji
2x + 4 dla x € < -5,1 )
f(x) = { 4 dla x € < 1,3 )
-x + 7 dla x € < 3,7 >
5. Naszkicuj wykres funkcji: f(x) = 2x - 6 oraz jej obraz
a) w symetrii względem osi OX - funkcja g(x)
b) w symetrii względem osi OY - funkcja h(x)
Napisz wzory narysowanych wykresów funkcji.

1

Odpowiedzi

2010-03-29T22:34:18+02:00