1. Proszę o przetłumaczenie tekstu, tylko nie TRANSLATORAMI!

BULLYING
Bullying is a situaction when one person,usually weaker and younger, is treated is a very unpleasant, unfair or even violent way. Every day, lost of teenagers are afraid to go to school because they know that they will be bullied again. Quite often, parents and even teachers don't know what is happening at school. But even if they do, hey have no idea what to do about it.. There are two basic teasons why pupils are bullied. First of all, it happens because of the way they look.. Another reasons is their social status, that is, whether they are rich or poor. There are also other reasons, for instance, their race or their religion. Both boys and girls can be bullies.. However, there are more bullies among boys because they are physically and psychologically stronger . Bullies call out names and are dominant they often physically atack weaker students. They hit or punch them.Pupils can aslo be attacked psychologically. They may receive unpleasant phone calls. If you are bullied, you must tell your parents or teachers about it.. They will try to help you and find a way to solve the problems.

1

Odpowiedzi

2010-03-29T22:53:12+02:00
Znęcanie się jest sytuacją, kiedy jedna osoba, zwykle słabsza i młodsza, jest traktowana nieprzyjemnie,nie nieuczciwe, jest to nawet przemocą. Codziennie, utraty nastolatki boją się iść do szkoły, bo wiedzą, że będą one prześladowane ponownie. Dość często, rodziców i nauczycieli, nawet nie wiem, co się dzieje w szkole. Ale nawet jeśli tak jest, nie mają pojęcia, co z tym zrobić .. Istnieją dwa podstawowe teorie dlaczego uczniowie są prześladowane. Po pierwsze, zdarza się, ze względu na sposób wyglądają .. Inną z przyczyn jest ich status społeczny, to, czy są bogaci, czy biedni. Istnieją również inne przyczyny, na przykład, na rasę czy religię. Zarówno chłopców jak i dziewczęta mogą być tyranami .. Istnieją jednak bardziej brutalni wśród chłopców, bo są silniejsze fizycznie i psychicznie. Znęcających się zawołać nazwy i dominują często słabsze fizycznie atack studentów. Biją lub symulują uczniów ataki mogą być również psychicznie. Mogą one otrzymać nieprzyjemne telefony. Jeśli jesteś zastraszany, należy poinformować rodziców lub nauczycieli o tym .. Będą starali się pomóc i znaleźć sposób na rozwiązanie problemów"