Odpowiedzi

2010-03-30T09:43:33+02:00
Tworzenie ustroju w Polsce po 1989
1989-Porozumienie Okrągłego Stołu-23 kw.1992-ustawy konstyt.o trybie przygotowania i uchwalenia Konst.RP.17 paź1992-Mała Konstyt.2 kw1997-uchwalenie nowej konstyt.
Konstytucja-akt prawny o najwyższym znaczeniu, zwany ustawą zasadniczą w celu podkreślenia wyjątkowego charakteru.Konstytucję wyróżnia:szczególna treść, najwyższa moc prawna, szczególny tryb zmiany.
Podst.zasady prawa konstyt.:
-suwerenności narodu-zgodnie z którą posiada prawa i obow.i od niego wywodzi się wł.w RP,
-republik.formy państwa-wyklucza dziedziczenie władzy
-demokrat.państwa prawnego-prawo jest wart.nadrzęd.wobec innych norm,zwłaszcza norm polit.czy zwyczajowych
-reprezentacji politycznej-naród rządzi przez wybier.przedst.
-podziału wł.i równoważ.się władz-istnienie w państwie 3równorzędn.władz:ust,wyk,sąd.
-pluralizmu polit-istnienie i dział.wielu partii polit.
-samorządności terytorialnej
-niezawisłości sędziowskiej i niezależn.sądów i trybun.
-wolności i praw człowieka i obywatela
WŁADZA USAWODAWCZA
Sprawuje sejm i senat.Sejm skł.się z 460 posł,wyb.w wyb.p,r,b,prop,t.Poseł-obyw.pol,21l,prawo wyb,
Senat skł.się z 100 senat.wyb pow,bezp,taj.Senator-obyw.pol.ukoń.30lat,prawo wybierania.
Zasady prawa wyborczego:
-powszechności-zakaz stosowania cenzusów wyborczych.Mamy prawo wybierać i kandydować.
-równości-wyborca ma jednakową liczbę głosów,głos ma równą wagę i znaczenie
-bezpośredności-wyborca dokonuje sam wyboru
-proporcjonalności-każda z parti zgłaszaj.listy kandyd.otrzym.mandaty w stosunku prop.do liczby uzyskanych głosów.
-tajności-swobodne podejmowanie decyzji o wyborze,zasłony
Sejm i senat wybier,.na 4 let.kadencję.Kodancja rozp.się z dn.pierwsz.po wyb.posiedz.nowo wybranego sejmu.
Warunki skrócenia kadencji sejmui senatu:
-sejm podejmie uchwałę większ.2/3 głosów;
-gdy prezydent zadecyduje(sejm 3 razy nie udzielił wotum,gdy nie przedstaw.prezyd.budżetu do podpisania
Posłowie i senatorowie
Są przedst.całego narodu.
Mandat przedstaw.jest:
-generalny-kieruje interesami ogółu obyw.
-niezależny-posła nie obow.instruk.wyb
-nieodwołalny-wyborcy nie mogą go odwołać
Organami Sejmu są:
-marszałek sejmu-wyb.z grona posłów na 1 posiedzeniu,zastępuje prez.w razie nie możności spraw.przez niego urzędu,organ.obrady sejmu,kieruje nimi
-Prezydium Sejmu-tworzy je marsz.i wicemarszałkowie
-Konwent Seniorów-skł.członk.Prezydium S.,przewod.klubów parlam.i kół posels
-komisje sejmowe-komisje stałe,nadzwyczajne,śledcze
Funkcje parlamentu:
-ustrojodawcza-ustal.lub zmiany ust.polit,społ,ekon.pańs i dokon.zmian w konstyt.
-ustawodawcza-regulow.określ.sfer życia społ.za pomocą ustawy.
2 1 2