Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T13:34:26+02:00
Program operacje_na_tablicach;
uses crt;
var t:array[1..100] of integer; suma,i,j,k:integer;
begin
clrscr;
suma:=0;
randomize;{inicjator generatora liczb losowych};
for i:=1 to 100 do
begin
t[i]:=random(100);
suma:=suma+t[i];
end;
j=suma/3;
k=suma/5;
write('Suma wylosowanych liczb podzielona przez 3 to: ');
writeln(j:0:0);
write('Suma wylosowanych liczb podzielona przez 5 to: ');
writeln(k:0:0);
readln;
end.