Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T16:48:31+02:00
Celem niniejszej pracy jest przypomnienie, jak wa¿nym zadaniem dla wspó³czesnej szko³y jest propagowanie pozytywnych
wzorców osobowych, w tym tak¿e tych zbudowanych na sylwetkach wielkich Polaków z przesz³oci. Do takich
postaci niew¹tpliwie nale¿y Tadeusz Kociuszko - wielki, ma³y cz³owiek, który, oprócz znakomitych czynów, ma w swojej
biografii tak¿e ca³kiem zwyczajne zdarzenia, bliskie ka¿demu z nas.
Do napisania tego artyku³u sk³oni³ mnie fakt, ¿e, jak obserwujê, niemodny jest dzi patriotyzm, o symbolach
narodowych mówi siê bez nale¿ytego szacunku, a polska krwawa przesz³oæ czêsto jest przedmiotem drwin.
W zwi¹zku z tym dostrzegam ogromn¹ potrzebê mówienia na lekcjach o tym, co stanowi istotê polskoci i cz³owieczeñstwa
w ogóle. Trzeba uwiadomiæ m³odym ludziom, ¿e cz³owiek nie mo¿e ¿yæ w oderwaniu od tradycji, od swych korzeni i
powinien pielêgnowaæ "przesz³oci o³tarze", by na nich budowaæ w³asne.
Kilkanacie szkó³ regionu czêstochowskiego nosi imiê Kociuszki. W ich siedzibach czêsto jest miejsce na pami¹tkowe
tablice czy izby pamiêci powiêcone Naczelnikowi. Przygotowuje siê o nim przedstawienia, konkursy tematyczne, gazetki
itp. Wszystko po to, by poszerzyæ wiedzê uczniów o patronie.
A przecie¿ postaæ i czyny Kociuszki powinny byæ propagowane we wszystkich szko³ach, bo dla m³odego cz³owieka
mog¹ staæ siê pozytywn¹ inspiracj¹. Korzystaj¹c z bogatego i interesuj¹cego ¿yciorysu bohatera, mo¿na zbudowaæ lekcjê,
z której wspó³czesny nastolatek wyniesie wiele cennych wiadomoci i wskazówek.
Poni¿ej przedstawiam w³asne propozycje scenariuszy lekcji na temat ¿ycia Tadeusza Kociuszki i jego obecnoci
w tekstach literackich. S¹ tak opracowane, ¿e nie wymagaj¹ dodatkowych wysi³ków ze strony nauczyciela poza zdobyciem
materia³ów, które znajduj¹ siê w internecie. Czytelnik znajdzie w nich tak¿e wybór bibliografii powiêconej Kociuszce i
utworom o nim oraz kilka adresów stron internetowych, gdzie znajduj¹ siê obrazy prezentuj¹ce Naczelnika.
Zachêcam do mówienia o tym bohaterze, bo stwierdzam, ¿e jest traktowany nieco po macoszemu. Tymczasem mo¿e
stanowiæ wzór dla ka¿dego z nas, bo dzi potrzeba ludzi odwa¿nych i wykszta³conych, skromnych i prawdziwe zaanga¿owanych


Chyba dobre:*
4 2 4