Odpowiedzi

2010-03-30T17:39:27+02:00
Geneza powstania Agencji Rozwoju Przemysłu sięga ustawy z 23 października 1987 r. (Dz.U.87 Nr 33, poz.182), na mocy której utworzono Fundusz Zmian Strukturalnych w Przemyśle. Przedmiotem działalności Funduszu było wspomaganie finansowe przedsięwzięć wdrożeniowych i modernizacyjnych w przemyśle. Dochodami Funduszu były przede wszystkim dotacje z budżetu państwa, wpłaty dokonywane przez jednostki gospodarki uspołecznionej i wpłaty części odpisów amortyzacyjnych państwowych przedsiębiorstw przemysłowych. Fundusz miał w istocie nie tyle podejmować działania restrukturyzacyjne, co wspomagać (w różnych formach) unowocześnianie funkcjonujących przedsiębiorstw państwowych.

Po 1989 r., w okresie transformacji systemowej zaistniała konieczność utworzenia nowych struktur w gospodarce oraz zmiany form ich wspierania. Efektem tego była m.in. Ustawa z 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy (Dz. U. 90. 89. 517). Zlikwidowano 20 funduszy, jednocześnie w art. 14 ustawy upoważniono Ministra Przemysłu i Handlu do przekształcenia ww. Funduszu w spółkę Skarbu Państwa. W dniu 28 grudnia 1990 r. aktem notarialnym powołano do życia spółkę prawa handlowego pod firmą Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Pierwotnie przedmiotem działania nowopowstałej Spółki było:

* świadczenie usług w zakresie doradztwa gospodarczego;
* organizacyjne i finansowe wspomaganie procesów restrukturyzacji, rozwoju i sanacji podmiotów gospodarczych;
* dysponowanie funduszami na restrukturyzację przemysłu na zlecenie osób trzecich;
* obrót środkami trwałymi lub oddawanie ich do używania;
* wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez uprawnione podmioty;
* prowadzenie innej działalności gospodarczej mającej na celu wspieranie procesów restrukturyzacji w gospodarce polskiej.Model funkcjonowania oraz zakres kompetencji określony w 1990 r. dla Agencji Rozwoju Przemysłu nie był rozwiązaniem czysto polskim, wzorowany był na rozwiązaniach państw od wielu lat funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej.

Porównywalne z Agencją zagraniczne organizacje gospodarcze („agencje”) funkcjonują w równym zakresie w następujących obszarach tematycznych:

* restrukturyzacja przedsiębiorstw, przede wszystkim o kluczowym znaczeniu dla gospodarki oraz rynku pracy (Niemcy, Chiny, Irlandia);
* udzielanie pomocy publicznej i wspieranie przedsiębiorstw (Niemcy, Irlandia, Anglia);
* sprawowanie funkcji nadzoru właścicielskiego z tytułu posiadanych akcji i udziałów (Niemcy, Chiny);
* wsparcie rozwoju regionalnego (Japonia, Irlandia, Anglia);
* współpraca z zagranicą (Irlandia, Japonia, Malezja).

Agencja Rozwoju Przemysłu od kilkunastu lat realizuje złożone zadania zlecane jej przez Państwo w znacznej mierze tożsame z zadaniami realizowanymi przez krótko scharakteryzowane zagraniczne agencje.
W trudnym i nie zawsze akceptowalnym społecznie procesie transformacji gospodarki Agencja była jednym z głównych instrumentów Państwa wspierającym działania na rzecz dostosowania polskiej gospodarki do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej.

Z biegiem lat Agencja zaczęła w coraz większym stopniu angażować się w tworzenie instytucjonalnych rozwiązań dla dalszej, głębszej w wymiarze strategicznym transformacji gospodarki. Agencja zaczęła organizować specjalne strefy ekonomiczne oraz zarządzać ich majątkiem. Podjęła działania na rzecz innowacyjnej gospodarki, tj. uruchomienia parków przemysłowych i technologicznych.