Odpowiedzi

2010-04-02T16:02:02+02:00
Norwegia:
- kraj wyżynno - górzysty
- młoda rzeźba polodowcowa
- Góry Skandynawskie
- klimat morski zróżnicowany
- lasy mieszane i liściaste
- mała gęstośc zaludniena
- duży ogół zatrudnionych jest w rolnictwie i ryboustwie
- duże zanczenie leśnictwa
-czyste powietrze gleby i wody

Szwecja ;
-klimat morski zróżnicowany
-Gêstoæ zaludnienia: 19,9 osoby/km²2.
- gospodarka leśna, która dostarcza surowców do produkcji terpentyny, żywic, barwników,włókien i plastików.
- elektrownie wodne
- Najważniejszymi surowcami naturalnymi Szwecji są: drewno, rudy żelaza i woda, które siła wykorzystywana jest do produkcji energii elektrycznej
- kraj wysoce uprzemysłowiony
-Szwecja importuje głównie ropê naftową, gaz ziemny oraz wêgiel kamienny.
- Rolnictwo szwedzkie jest słabo rozwinięte

Finlandia:
- zasobna w bogactwa naturalne
- lasy dostarczające surowca dla przemysłu celulozowo-papierniczego i drzewnego
- Bardzo dobrze rozwinięta jest branża elektroniczna, w której dominującą rolę odgrywa firma Nokia wytwarzająca głównie aparaty telefoniczne, telefony komórkowe
-Bardzo trudne warunki klimatyczne nie sprzyjają rozwojowi rolnictwa
- Finlandia zaliczana jest do grupy najbogatszych krajów UE.
- wysoki poziom rozwoju edukacji i skuteczny system finansowania działalności badawczo-rozwojowej