Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T18:30:21+02:00
Konstytucja 1791 - pierwszy akt prawny rangi konstytucyjnej w Francji. Użyto w niej początkowej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Dzięki niej król przestał być jedynym wszechwładnym organem, a stał się jednym z podmiotów reprezentującym naród (z łaski narodu i Boga). Utrzymała ustrój monarchii przekształcając ją z absolutyzmu na monarchię konstytucyjną. Ustanowił zasadę podziału władzy jako jedna z głównych norm zaraz po suwerenności narodu.
--------------------

Została przekazana jednoizbowemu Zgromadzeniu Prawodawczemu (745 posłów wybierana na 2 lata) z wyraźną przewagą nad władzą wykonawczą.

Zgromadzenie to posiadało wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej i uprawnień legislacyjnych:

* ustanawianie podatków
* ustalanie wielkości armii i floty morskiej
* podejmowanie decyzji o wojnie lub pokoju
* na wniosek króla decydowało o podpisaniu traktatów międzynarodowych
--------------

Władza sądownicza

Zlikwidowane zostało sądownictwo zwierzchnie panów feudalnych jak i królewskie.

Wyeliminowano dziedziczenie i wykupywanie stanowisk sędziowskich a samych sędziów wybierali czynni obywatele na czas określony. Ustanowiono oddzielną organizację sądownictwa w sprawach karnych i cywilnych:

* Sprawy cywilne - dwuinstancyjność - sąd pokoju ⇒ trybunał dystryktu
* Sprawy karne - regulowały ustawy z 16-22 lipca 1791 r i 16-29 wrześnie 1791 r.

Najwyższym sądem był Trybunał Kasacyjny, który miał możliwość skasowania wyroku sądu niższej instancji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania
4 5 4