Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T17:21:53+01:00
Konstytucja jest ustawą zajmującą naczelne miejsce wśród innych ustaw i aktów prawnych. Jest nazywana ustawą zasadniczą państwa, ponieważ normuje najdonioślejsze sprawy dla społeczności państwowej. Określa podstawowe zasady ustroju politycznego. Jest fundamentem, o który opierają się inne akty prawne, które muszą być zgodne zarówno w tym sensie, że nie mogą naruszać wartości, których ochronę konstytucja poręcza. Na podstawie Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997roku art. 154 Prezydent Rzeczypospolitej powołuje Rząd – desygnując Prezesa Rady Ministrów, który proponuje skład Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów.
Prezes Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej, przedstawia Sejmowi program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Program podlega zatwierdzeniu przez Sejm większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
W razie nie powołania Rady Ministrów w trybie art.154 ust.3 Konstytucji Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 14 dni powołuje Prezesa Rady Ministrów i na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę.
16 3 16