Przetłumacz na język polski:

The Bank of England is the central bank of the United Kingdom. Sometimes known as the 'Old Lady' of Threadneedle Street, the Bank was founded in 1694, nationalised on 1 March 1946, and gained independence in 1997. Standing at the centre of the UK's financial system, the Bank is committed to promoting and maintaining monetary and financial stability as its contribution to a healthy economy.
The Bank's roles and functions have evolved and changed over its three-hundred year history. Since its foundation, it has been the Government's banker and, since the late 18th century, it has been banker to the banking system more generally - the bankers' bank. As well as providing banking services to its customers, the Bank of England manages the UK's foreign exchange and gold reserves.
The Bank has two core purposes - monetary stability and financial stability. The Bank is perhaps most visible to the general public through its banknotes and, more recently, its interest rate decisions. The Bank has had a monopoly on the issue of banknotes in England and Wales since the early 20th century. But it is only since 1997 that the Bank has had statutory responsibility for setting the UK's official interest rate.
Interest rates decisions are taken by the Bank's Monetary Policy Committee. The MPC has to judge what interest rate is necessary to meet a target for overall inflation in the economy. The inflation target is set each year by the Chancellor of the Exchequer. The Bank implements its interest rate decisions through its financial market operations - it sets the interest rate at which the Bank lends to banks and other financial institutions. The Bank has close links with financial markets and institutions. This contact informs a great deal of its work, including its financial stability role and the collation and publication of monetary and banking statistics.
The Bank of England is committed to increasing awareness and understanding of its activities and responsibilities, across both general and specialist audiences alike. It produces a large number of regular and ad hoc publications on key aspects of its work and offers a range of educational materials. The Bank offers technical assistance and advice to other central banks through its Centre for Central Banking Studies, and has a museum at its premises in Threadneedle Street in the City of London, open to members of the public free of charge.

2

Odpowiedzi

2010-03-30T20:42:47+02:00
Bank of England jest bankiem centralnym
Zjednoczonego Królestwa. Czasem nazywane "Old Lady" z Threadneedle Street, Bank został założony w 1694, znacjonalizowane w dniu 1 marca 1946 roku, uzyskała niepodległość w 1997 roku. Stojąc w centrum systemu finansowego w Wielkiej Brytanii, Bank zobowiązuje się do wspierania i utrzymania stabilności monetarnej i finansowej za jej wkład w zdrową gospodarkę.
Bank ról i funkcji ewoluowały i zmieniały się jego trzystu letniej historii. Od czasu jej powstania, została przez rząd bankierem, a od końca 18 wieku, został bankier do systemu bankowego, bardziej ogólnie - bank bankierów ". Jak również dostarczanie usług bankowych dla klientów, Bank of England zarządza walutowych w Wielkiej Brytanii i rezerwy złota.
Bank ma dwa główne cele - stabilności monetarnej i stabilności finansowej. Bank jest chyba najbardziej widoczne dla opinii publicznej za pośrednictwem jego banknotów, a ostatnio jego decyzje w sprawie stóp procentowych. Bank miał monopol na emisję banknotów w Anglii i Walii od początku 20 wieku. Ale to dopiero od 1997 r., że Bank miał prawny obowiązek ustalania kursu oficjalnego Wielkiej Brytanii odsetek.
Decyzje o stopach procentowych są podejmowane przez władze monetarne Bank Policy Committee. RPP musi ocenić, co stopa procentowa jest niezbędne do spełnienia docelowych dla ogólnej inflacji w gospodarce. Celu inflacyjnego jest ustalane corocznie przez Kanclerza Skarbu. Bank realizuje decyzje w sprawie stóp procentowych poprzez operacje na rynkach finansowych - ustawia stopy procentowej, w którym Bank udziela pożyczek wobec banków i innych instytucji finansowych. Bank ma bliskie powiązania z rynków i instytucji finansowych. Ten kontakt informuje, wiele jego prac, w tym jego roli stabilności finansowej i gromadzenie i publikację pieniężnej i bankowej.
Bank of England zobowiązała się do zwiększenia świadomości i zrozumienia jej prac i obowiązków, zarówno przez publiczność zarówno ogólnych i specjalistycznych. Produkuje dużą liczbę stałych i doraźnych publikacje na temat kluczowych aspektów jego pracy i oferuje szeroki wybór materiałów edukacyjnych. Bank oferuje pomoc techniczną i doradztwo dla innych banków centralnych poprzez Centre for Central Banking Studies, i muzeum w jego siedzibie w Threadneedle Street w City of London, otwarte dla członków społeczeństwa bezpłatny.
2010-03-30T20:42:55+02:00
Bank Anglii jest bankiem centralnym
Zjednoczonego Królestwa. Czasami jako "Old Lady" z Threadneedle Street, Bank został założony w 1694, znacjonalizowane w dniu 1 marca 1946 roku, uzyskała niepodległość w 1997 roku. Stojący w centrum systemu finansowego w Wielkiej Brytanii, Bank angażuje się w promocję i utrzymanie stabilności monetarnej i finansowej jako swój wkład do zdrowej gospodarki.
Banku ról i funkcji ewoluowały i zmieniały się jego trzystu lat historii. Od jej powstania, został bankier i rządu, od końca 18 wieku, został bankier do systemu bankowego, bardziej ogólnie - bank bankierów ". Jak również zapewnienie usług bankowych dla klientów, Bank Anglii zarządza walutowych w Wielkiej Brytanii i rezerwy złota.
Bank ma dwa główne cele - stabilności monetarnej i stabilności finansowej. Bank jest być może najbardziej widocznym dla ogółu opinii publicznej na banknoty, a ostatnio jego decyzje w sprawie stóp procentowych. Bank miał monopol emisji banknotów w Anglii i Walii od początku 20 wieku. Ale to tylko, że od 1997 r. Bank miał prawny obowiązek ustalania kursu oficjalnego w Wielkiej Brytanii odsetek.
Stopy procentowe są decyzje podejmowane przez Bank Pieniężnej Komitetu Polityki. RPP musi ocenić, co stopa procentowa jest niezbędna dla osiągnięcia celu w ogólnej inflacji w gospodarce. Celu inflacyjnego jest ustalane corocznie przez Kanclerza Skarbu. Bank realizuje swoje decyzje w sprawie stóp procentowych poprzez operacje na rynkach finansowych - to określa stopę procentową, z którą Bank pożycza do banków i innych instytucji finansowych. Bank ma bliskie powiązania z rynków i instytucji finansowych. Kontakt ten informuje, wiele jego prac, w tym jej stabilności finansowej i rolę gromadzenie i publikowanie pieniężnej i bankowej.
Bank Anglii zobowiązała się do zwiększenia świadomości i zrozumienia jego prace i obowiązki, zarówno ogólne, jak i przez publiczność specjalista podobne. Produkuje dużą liczbę stałych i ad hoc publikacje na temat kluczowych aspektów jego pracy i oferuje szereg materiałów edukacyjnych. Bank zapewnia pomoc techniczną i doradztwo dla innych banków centralnych za pośrednictwem Centrum Studiów Bankowości Centralnej i posiada muzeum w jego siedzibie w Threadneedle Street w City of London, otwarte dla obywateli bezpłatny.BARDZO PROSZĘ!! LICZĘ NA NAJ!:));** mam nadzieję że pomogłam