Napisz i zaimplementuj w Pascalu algorytm, który będzie liczył miejsca zerowe trójmianu.
Skorzystaj z następujących wiadomości:
1. Postać trójmianu ax²+bx+c=0
2. Rozważ wszystkie przypadki:
a. są 2 rozwiązania,
b. jest 1 rozwiązanie,
c. brak rozwiązań.
1. Funkcja pierwiastek ma postać:
sqrt(x:real):real
2. Funkcja potęga 2 stopnia ma postać
sqr(x:real):real lub sqrt(x:integer):integer

1

Odpowiedzi

2010-03-31T12:55:24+02:00
Program row_kwa;
uses crt;
var
a,b,c:real;
delta,x1,x2:real;
begin
repeat
writeln('podaj wspolczyniki rownania kwadratowego');
write ('podaj a');
readln(a);
if (a<>0) then
begin
write ('podaj b');
readln(b);
write ('podaj c');
readln(c);
delta:=sqr(b)-4*a*c;
if (delta<0) then
writeln ('rownanie nie ma pierwiastkow rzeczywistych')
else
if (delta=0) then
begin
x:=-b/(2*a);
writeln ('rownanie ma 1 pierwiastek rzeczywisty:', x1:10:5);
end
else
begin
x1:=(-b-sqrt(delta))/(2*a);
x2:=(-b+sqr(delta))/(2*a);
writeln('rownanie ma 2 pierwiatki rzeczywiste:', x1:10:5,','x2:10:5);
end;
writeln;
end;
until (a=0)
end.