Odpowiedzi

2010-03-30T22:26:53+02:00
Advantages and disadvantages of being famous

I think that being famous has more advantages than disadvantages, but I will try to write about all pros and cons.
Firstly famous people have a very interesting life and… they are famous! They have a lot of fans, everybody knows them, they can give autographs…
Second pros is well-paid and interesting job. They earn a lot of money, when they play in a film or when they give a concert. They usually have big houses or flats, good cars etc. I always dreamed about being actress or singer. It’s a great job.
In magazines and newspapers are articles about stars. Sometimes they say, that there are only gossips, but it doesn’t matter. People want to read about them! I’m really jealous about it.
Now I can write about disadvantages. Stars don’t have their own life. Journalist and paparazzi are all the time near them. Their fans also don’t live them alone. Sometimes they could be in dangerous situations and I think that’s all. The rest there are only pros :)
If I was famous, I would be very happy. Of course I want to be famous in the future, because I think, that stars have amazing life and everybody like them. It's my dream.

Bardzo się starałam, nie jest z neta :)
1 5 1
2010-03-30T23:26:22+02:00
Sława to marzenie wielu ludzi, zwłaszcza dzieci. Marzą one, że kiedyś będą bogate, znane, lubiane, że wszyscy będą im tego zazdrościć. Ale czy sława zawsze jest dobra ? Czy daje szczęście ? Okazuje się że nie zawsze. Chociaż oczywiście każdy patrzy na to swoim okiem. Najbardziej znanymi osobistościami są aktorzy, piosenkarze, sportowcy i politycy. Zazwyczaj cieszą się wszechobecnym uznaniem. Gdziekolwiek się taka osoba pojawi jest rozpoznawana. Towarzyszy temu rozdawanie autografów, rozmowy z fanami, wspólne zdjęcia. To powoduje podniesienie ich samooceny, dowartościowanie i zadowolenie. Ludzie sławni są również zazwyczaj bardzo bogaci, wiaże się to często z wykonywanym przez nich zawodem. To pozwala im na uciechy, jakie zwykłych chodzącym po ziemii śmietelnikom nie sa dane. Stać ich na podróże w każdy zakątek Ziemii, luksusowe samochody, wille. Ale to tylko jedna strona medalu. Wszyscy co dobre ma jednak swoje granice. Całkowity brak prywatności i wszechobecni paparazzi powodują, że każda wpadka, każde źle wypowiedziane słowo czy chwilowy zły wygląd znajduje się na głównych stronach gazet. Wierność i oddanie fanów czasami przybiera formę fanatycznego oddania, skutkującego prześladowaniem celebryty, nawet grzebaniem w jego śmieciach, celem poznania go bardziej od innych. Sława czasem powoduje zmianę zachowania, zaczynamy się wywyższać, uważać za kogoś lepszego, gardzimy innymi. Starając się spełnić oczekiwania wielbicieli zapominają o samym sobie. A kiedy zajmują się sobą, sa oskarżani o brak zainteresowania fanami.
=================
=================
Fame is a dream for many people, especially children. They dream that one day will be rich, famous, popular, that everyone will envy them that. But if fame is always good? Does it bring happiness? It turns out that not always. Though of course everyone looks at is your eyes. The most famous celebrities are actors, singers, athletes and politicians. Usually enjoy ubiquitous recognition. Wherever such a person will be recognized. Is accompanied by autographs, talking with fans, shared photos. It raises the self-esteem, appreciation and enjoyment. Famous People are usually very rich, it often involves the exercise of their profession. This allows them to delight that ordinary mortals walking on the ground are not data. Afford to travel to every corner of the Earth, luxury cars, villas. But this is only one side of the coin. All good things, however, has its limits. The total lack of privacy and the omnipresent paparazzi make any setback, any ill-spoken word or a momentary appearance of evil is on the main pages of newspapers. Fidelity and devotion of fans sometimes take the form of fanatical devotion, resulting in persecution of celebrities, even digging in the garbage, to know it more than others. Fame sometimes change the behavior, we begin to exalt, considered to be someone better, despise the other. Trying to meet the expectations of fans forget about himself. And when dealing with each other, are accused of lack of interest in fans.
5 3 5