Odpowiedzi

2010-03-31T16:15:53+02:00
We współczesnym świecie każdy z nas jest narażony na niebezpieczeństwa spowodowane rozwojem cywilizacji. Do największych zagrożeń można zaliczy np. spaliny, opary, które przyczyniają się do zatrucia środowiska, powstawania dziury ozonowej, kwaśny deszcz czy ocieplania klimatu -trzeba jednak pamiętać, że także człowiek ma wpływ na zanieczyszczenia, które przedostają się do środowiska-jest, więc on za to współodpowiedzialny. Bowiem to ludzie używają np. w rolnictwie niezliczone ilości pestycydów czy środków owadobójczych i innych, które zmyte przez deszcz przedostać się do wód gruntowych, a potem do rzek i naszego Morza Bałtyckiego. Bez wątpienia wszystkie te zagrożenia niszczą nasz świat, nasze otoczeuie. Jednym z najbardziej znanych negatywnych oddziaływań człowieka na środowisko jest jego wzrastające zanieczyszczenia. Głównymi przyczynami tego stanu rzeczy są oczywiście przemysł, przede wszystkim przemysł ciężki taki jak górnictwo, hutnictwo czy energetyka, inna przyczyna, o której krótko wspomniałam wcześniej to rolnictwo nowoczesne i przemysłowa hodowla zwierząt, pyzatym przyczyniają się do tego także nasze gospodarstwa domowe.
Najważniejszymi substancjami, jakie zanieczyszczają powietrze są: dwutlenek siarki (powstaje przy spalaniu węgla-jest silnie toksyczny-także dla człowieka-wywołuje zjawisko kwaśnych deszczów), tlenki azotu(powstają przy spalaniu ropy naftowej benzyny-główne źródło motoryzacja-również powodują powstawanie kwaśnych deszczów), węglowodory(powstają przy spalaniu ropy i jej pochodnych-źródło motoryzacja-są rakotwórcze), pyzatym także pyły, czyli stałe cząstki zawieszone w powietrzu. Głównym źródłem jest przemysł i motoryzacja, ale również rolnictwo. Często jest to sadza bądź popiół. Szczególnie niebezpieczne są pyły zawierające metale ciężkie np.: ołów-zatrucie się nim u człowieka prowadzi do otępienia umysłowego i zaburzeń psychicznych. Nawet niegroźny w swym składzie pył prowadzić może u człowieka do zaburzeń oddychania i wywołuje pylicę płuc, jeśli tylko jest w dużej ilości.
Zjawiska związane z zanieczyszczeniami powietrza to: kwaśne deszcze-, które są wywołane reakcjami tlenków siarki i azotu z parą wodna w powietrzu powstają kwasy, które wraz z deszczem opadają na ziemię. Powodują one uszkodzenia zarówno roślin ich nadziemnych, ale i podziemnych struktur, zakwaszają glebę, prowadza do wyginięcia żyjących w niej organizmów np.: bezkręgowców, obniżają, pH w zbiornikach wodnych. Ponadto uszkadzają budynki, powodują korozję metali w tym także karoserii samochodów.
Kolejne zjawisko to efekt cieplarniany-, który jest wynikiem stałego podnoszenia się średniej temperatury na Ziemi spowodowany z kolei uwalnianiem do atmosfery gazów cieplarnianych. Działanie ich polega na hamowaniu uwalniania ciepła z naszej planety. Największą role w tych procesach pełni dwutlenek węgla.
Następne zjawisko to dziura ozonowa-która jest wynikiem uwalniania do atmosfery freonów pochodzących najczęściej z urządzeń chłodniczych, szklarni, dawniej też z aerozoli. Freon docierający do górnej warstwy atmosfery rozbija, niszcz znajdujące się tam cząstki ozonu. Trzeba pamiętać ze właśnie warstwa ozonowa chroni nasza planetę przed pro cieniowaniem kosmicznym.
Ostatni już zjawisko, które wymieni to Smog, który można określić jako specyficzny rodzaj zanieczyszczenia powietrza. Wyróżniamy dwa rodzaje smogu: pierwszy z nich to tak zwany smog typu Los Angeles, inna nazwa to smog fotochemiczny(spotykany w miesiacach letnich). Jego przyczyna SA spaliny samochodowe zawierające tlenki azotu i węglowodory. Pod wpływem działania promieni słonecznych pomiędzy składnikami spalin zachodzą reakcje fotochemiczne. Powstają w ich wyniku bardzo szkodliwe związki tlenków azotu i węglowodorów oraz ozon, który ma działanie silno drażniące, czyli powoduje np. pieczenia oczu, drażni śluzówkę czy układ oddechowy. Drugi rodzaj smogu to tzw. smog typu londyńskiego. Wokół cząstek wody znajdujących się w zamglonym powietrzu następuje kondensacja pyłów, dwutlenku siarki i innych szkodliwych substancji. Powietrz staje się gęste od zanieczyszczeń, znacznie obniża się widoczność. Taki smog jest charakterystyczny dla przemysłowych obszarów klimatu umiarkowanego. Najczęściej występuje w okresie jesienno-zimowym.
Rzeki i inne zbiorniki wodne od bardzo dawna służą nam już za miejsca odprowadzania ścieków. Związane jest to poniekąd ze zjawiskiem samooczyszczania się wód. Żyjące w wodzie organizmy rozkładają różne substancje. Współcześnie ilość ścieków przemysłowych, rolniczych i pochodzących z gospodarstw domowych znacznie jednak przekracza możliwości ich rozkładu przez organizmy żyjące w wodzie- ztąd problem zanieczyszczenia wód. Pyzatym do wód spływają też stosowane w rolnictwie nawozy sztuczne i pestycydy.
Największe zanieczyszczenia gleb obserwuj się w rejonach uprzemysłowionych, gdzie na ziemię opadają duże ilości pyłów przemysłowych. Często zawierają one metale ciężkie i powodują nie przydatność gleby w rolnictwie. Podobna sytuacja dotyczy gleb znajdujących się w pobliżu ruchliwych dróg. W Tym przypadku poza skażeniami spalinami dochodzi do zasolenia spowodowanym zimowym posypywaniem dróg solą. Również rolnictwo wpływa negatywnie na gleby poprzez nadmierne stosowanie nawozów sztucznych i pestycydów. Rolnictwo przyczynia się też do erozji gleb.
Wzrastająca ilość śmieci i odpadów stwarza duże zagrożenia dla środowiska. Nieodpowiednio składowane lub utylizowane są źródłem wielu toksyn, w tym metali ciężkich i dioksyn, które przedostają się najpierw do gleb, następnie do rzek i jezior. Podczas spalania duża ilość dioksyn dostaje się do atmosfery.
Człowiek jako jedyny gatunek, stworzył sztuczne srodowidko-, czyli cywilizacje. Człowiek korzysta z zasobów środowiska, podobnie jak inne organizmy. Różnica jest taka, ze inne organizmy korzystają z tego środowiska w określonym celu, by zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, czynności życiowe takie jak np.: zdobycie pożywienia, czy miejsca do rozrodu. Natomiast człowiek poza zaspokojeniem tych potrzeb, wykorzystuje zasoby środowiska do utrzymania i dalszego rozwoju cywilizacji. Pozwolę sobie wyjaśnić słowo cywilizacja, które pada już nie pierwszy raz w tym wywodzie. Otóż cywilizacją nazywamy stan rozwoju danego społeczeństwa w określonym czasie czy okresie historycznym, który jest zdeterminowany(uwarunkowany) stopniem opanowania i podporządkowania przyrody człowiekowi.
W czasach historycznych człowiek gospodarował zasobami środowiska dosyć nierozsądna. Dopiero wzrost zapotrzebowania na różne surowce, wynikający z rozwoju przemysłu orz zwiększenia liczby ludności uświadomiły konieczność racjonalnego nimi gospodarowania. Druga połowa XX wieku, to okres powolnych zmian świadomości i podejścia ludzi do sposoby eksploatacji zasobów. Współcześnie oszczędza się i ekonomicznie eksploatuje zasoby nieodnawialne tak by starczały na długi czas, poszukuje się także nowych źródeł energii tzw. Alternatywnych np.: woda, energia słoneczna, energia geotermalna. Trzeba jednak pamiętać ze tylko umiarkowana eksploatacja zasobów odnawialnych, daje możliwość odnowienia się tych źródeł energii. Rabunkowa gospodarka prowadzi do wyczerpania nawet odnawialnych zasobów.
Najważniejsze działania ludzi, które zmierzają do ochrony środowiska to np. recykling, czyli ponowne wykorzystanie odpadów, redukcja zanieczyszczeń, przez stosowanie filtrów na kominy czy budowę oczyszczalni ścieków, powstawanie nowoczesnych spalarni śmieci, w których szkodliwe substancje, które mogłyby być emitowane do atmosfery zostały niemal całkowicie zredukowane, poszukiwanie energooszczędnych technologii, prowadzenie działań edukacyjnych przez organizacje ekologiczne, które mają uświadomić społeczeństwu konieczność ochrony środowiska.
W 1992 roku podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro ustalono ogólna wizje dalszego rozwoju cywilizacji. Nazwana ja idea zrównoważonego rozwoju. W myśl tej zasady ochrona przyrody jest wartoscią nadrzędną w stosunku do doraźnych korzyści ekonomicznych.
1 4 1