Napisz i zaimplementuj w Pascalu algorytm, który będzie liczył miejsca zerowe trójmianu.

Skorzystaj z następujących wiadomości:

1. Postać trójmianu a*x2+b*x+c=0

2. Rozważ wszystkie przypadki:

a. są 2 rozwiązania,

b. jest 1 rozwiązanie,

c. brak rozwiązań.

1. Funkcja pierwiastek ma postać:

sqrt(x:real):real

2. Funkcja potęga 2 stopnia ma postać

sqr(x:real):real lub sqrt(x:integer):integer

1

Odpowiedzi

2010-03-31T10:24:51+02:00
Program r_k;
var
a,b,c :integer;
x1,x2, x:real;
d,p:real;
begin
writeln('podaj współczynniki trójmianu:');
write('a= ');
readln(a);
write('b= ');
readln(b);
write('c= ');
readln(c);
d:=b*b-4*a*c;
writeln('delta= ',d);
if d>0 then
begin
p:=sqrt(d);
x1:=(-1*b-p)/(2*a);
x2:=(-1*b+p)/(2*a);
writeln('Dwa miejsca zerowe: x1= ',x1,' x2= ', x2);
end
else
if d=0 then
begin
x:=(-1*b)/(2*a);
writeln('jedno miejsce zerowe: x= ',x);
end
else
writeln('Brak miejsc zerowych');
readln;
end.