Odpowiedzi

2009-11-02T18:49:43+01:00
1.przedsiębiorca ubiega się o koncesję - czyli zgodę na prowadzenie określonej działalności np.wydobywanie
kopalin ze złóż,ochrony osób i mienia,transportu lotniczego oraz wykonywania innych usług lotniczych,rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,zarządzania liniami kolejowymi oraz wykonywania przewozów kolejowych... itp , itd ;P


2.Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu w stosunku do wniosku następuje w drodze decyzji administracyjnej. Koncesję udziela się na
czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.


3.Aby uzyskać koncesję należy złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać przede wszystkim:
1. znaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
2. numer w rejestrze przedsiębiorców,
3. określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności
gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja.
Na podstawie szczególnych przepisów, regulujących poszczególne koncesjonowane dziedziny może okazać się, że oprócz powyższych powinniśmy złożyć także inne dokumenty. Dlatego powinniśmy zasięgnąć informacji także w odpowiednim organie administracji.