Przetłumacz na angielski :

1,Escamoles to jaja wielkich czarnych mrówek z gatunku Liometopum, które żyją w korzeniach roślin agaw (tequili) oraz maguey (mezcalu). Zbieranie tych jaj jest wyjątkowo nieprzyjemną pracą, ponieważ mrówki są wyjątkowo jadowite i wyjątkowo niechętnie nastawione do ludzi.
Jaja mają konsystencję serka wiejskiego. Najczęściej są jedzone w taco z guacamole
Escamoles mają zaskakująco przyjemny smak: maślany z lekką orzechową nutą2,Casu Marzu to owczy ser celowo zarobaczony Piophila casei, "serową muchą". Rezultatem jest, będąca w zaawansowanej fazie rozkładu, pełna larw bomba smrodowa, której zapach może doprowadzić do płaczu.
Półprzezroczyste larwy są w stanie wyskoczyć około 15cm w górę, co sprawia, że ser ten jest jedynym, którego jedzenie wymaga zwrócenia uwagi na ochranianie oczu. Smak jest tak silny, parzący język, a same larwy prześlizgują się przez żołądek niestrawione i czasami przeżywają tak długi okres czasu, że się rozmnażają w przewodzie pokarmowym, gdzie próbują się przebić przez jego ścianki, doprowadzając do wymiotów i krwawych biegunek.3,Lutefisk to tradycyjne norweskie danie składające się z dorsza moczonego przez wiele dni w ługu, aż jego mięso stanie się na tyle żrące, by rozpuścić srebrne sztućce.
ług (wodorotlenek potasu/wodorotlenek sodu) to silny środek chemiczny używany do czyszczenia odpływów, zabijania chwastów, tępienia krowich rogów, zasilania baterii i produkcji biodiesla. Kontakt z ługiem może prowadzić do oparzeń chemicznych, powstawania blizn, ślepoty lub całkowitego pozbawienia zmysłu smaku, w zależności czy wylejesz go na swojego śledzia, czy twarz.4,Wino z młodych myszy to tradycyjny chiński i koreański "napój zdrowotny", który smakuje akurat jak czysta benzyna. Małe myszki, oczy nadal zamknięte, wyrywane są z objęć kochających matek i wpychane (nadal żywe) do butelki wina ryżowego. Zostawia się je tam, żeby fermentowały5,Balut to kacze jaja, które były inkubowane do momentu, aż płodom wyrosną pióra i dzioby, po czym są gotowane. Kości nadają jajom unikalną, chrupką teksturę

1

Odpowiedzi

2010-04-17T18:59:41+02:00
1.Escamoles is eggs of large black ants from the Liometopum kind which live in roots of plants of agaves (of tequila) and maguey (mezcalu). Clearing these eggs away is a nasty work exceptionally, since ants are extremely venomous and exceptionally unwillingly turned towards people. Eggs have the consistency of the country cheese. They are most often eaten in the taco of the Escamoles guacamole have the surprisingly pleasant taste: butyrates with the faint nut note

2.Casu Marzu is a sheep's milk cheese intentionally verminous Piophila casei, with "cheese fly". He is a result, stink bomb being in the advanced phase of the disintegration, full of larvae, for which the smell can reduce to tears. Translucent larvae are able to jump out about 15 cm up what causes that this cheese is only, which paying attention for protecting eyes the food requires. The taste is so strong, burning the tongue, and very larvae are sneaking through the stomach undigested and they sometimes spend the long term this way, that they are reproducing in the digestive tract, where are trying to break through his partition walls, leading to

3.Lutefisk is a traditional Norwegian dish consisting of codfish soaked by a lot of days in lye, until his meat happens enough gobbling in order to dissolve the flat silver. lye (hydroxide potassium/hydroxide of sodium) these are strong chemical means used for cleaning drain holes, of killing weeds, blunting cow horns, powering the battery and the production of the biodiesel. The contact with lye can lead to chemical burns, coming into existence of scars, blindness or total depriving of the sense of taste, depending whether you will sack him to your herring, or the face.

4.Wine from young mice it is a traditional Chinese and Korean "health drink" which is tasting just as clean petrol. Small mice, eyes still are closed, torn out from assumptions of loving mothers and pushed (still living) into a bottle of wine rice. They are being left there so that they ferment

5.Balut is duck's eggs which were inkubowane up to the moment, as far as for foeti feathers and beaks will materialize, and then they are being cooked. Bones are granting the unique, crisp texture eggs