Odpowiedzi

2010-04-01T10:56:55+02:00
Problemy kościoła X/XI w.:
- różnice dogmatyczne między wschodem a zachodem
- zależność kościoła od cesarza
- niski poziom wykształcenia duchowieństwa, zeświedczenie duchowieństwa
- nikolaityzm - łamanie celibatu
- symonia - nabywanie godności za pieniądze
- nepotyzm - kierowanie się pokrewieństwem w obsadzaniu godności

Do sporu o inwestyturę doszło, ponieważ papież Grzegorz VII ogłosił Dyktat Papieski, który m.in. mówił o tym, że papież powołuje i odwołuje biskupów, papież może odwołać cesarza, nie ponosi przed nim odpowiedzialności, a także może zwolnić poddanych od podległości władcy, który sprawuje władzę w nieodpowiedni sposób.
Przebieg:
1076 - Henryk IV zwołuje sobór w Wormacji, który wypowiada posłuszeństwo papieżowi. Konflikt rozwinął się w 1077r. Grzegorz VII rzucił klątwę na Henryka IV oraz zwolnił od wierności jego poddanych. Grzegorz VII ruszył w kierunku Rzeszy Niemieckiej, aby poprzeć opozycję antycesarską. Henryk IV udał się na spotkanie papieżowi w Canossie, gdzie błagał o przebaczenie i zdjęcie klątwy. Klątwa została zdjęta, Henryk IV wrócił do Rzeszy i stłumił opozycję.
1084 - Henryk ponownie wystąpił przeciw papieżowi. Grzegorz VII został wygnany. Spór o inwestyturę zszedł na drugi plan, gdy papież Urban V zaangażował się w wyprawy krzyżowe. Organizacja wyprawy krzyżowej dała ostatecznie papiestwu zwycięstwo w sporze o inwestyturę.

Przyczyny schizmy wschodniej (1054):
- W XI w. na zachodzie Europy pojawiły się postulaty uniezależnienia kościoła od państwa, co budziło niepokój cesarza bizantyjskiego
- W Konstantynopolu wprowadzono rzymskie zwyczaje w zakresie liturgii na terenie południowych Włoch, które znajdowały się pod wpływami bizantyjskimi

Przebieg: Papież Leon IX wysłał do Konstantynopola swojego legata, który w odpowiedzi na zamknięcie w stolicy Bizancjum kościołów obrządku łacińskiego wkroczył w lipcu 1054 roku do kościoła Hagia Sophia i złożył na ołtarzu pisma nakładające ekskomunikę na patriarchę Konstantynopola Michała Cerulariusza. W odpowiedzi na to patriarcha zwołał synod, na którym spalono ową bullę i zatwierdzono klątwę nałożoną na kościół rzymski.

Skutki schizmy wschodniej:
Zniszczona została jedność kościoła, a skutki schizmy wschodniej trwają do dziś. Zerwanie jedności spowodowało, że istniejące już wcześniej różnice między kościołem wschodnim i zachodnim nie tylko się utrwaliły ale i pogłębiły.
15 4 15
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T11:05:33+02:00
1. Kryzys w X w. polegał na tym, że autorytet papiestwa upadł , a o obsadzie tronu papieskiego decydował cesarz i zwalczające się na terenie Rzymu stronnictwa arystokratyczne .
2. Spór o inwestyturę zaczął się od decyzji synodu rzymskiego, który zakazał symonii i zabronił obsadzania urzędów kościelnych ludźmi świeckimi. Wyboru papieża miało dokonywać zgromadzenie kardynałów, co miało ograniczyć wpływy cesarza na papieża i Kościół. Potem zakazano władcom świeckim nadawania inwestytur duchownych . Spór z królem Henrykiem IV zaostrzyło wybranie na papieża Grzegorza VII. Głównym powodem konfliktu, było dążenie nowego papieża do ograniczenie wpływów świeckich na Kościół. Grzegorz VII napisał "Dyktat papieski" zawierający zbiór zasad określających przewagę władzy papieskiej nad świecką. Doszło do wojny między papieżem i królem, bo papież chciał aby władca wyrzekł się wpływu na obsadę stanowisk kościelnych. Papież obłożył Henryka IV klątwą(ekskomuniką), a biskupi niemieccy pozbawili Grzegorza VII godności papieża. Henryk postanowił ukorzyć się przed papieżem i błagał go o cofnięcie klątwy. Papież ugiął się pod wpływem swego otoczenia i zdjął klątwę. W Europie stworzyły się dwa obozy: gregoriański i antygregoriański. Po kilku latach zmagań papież został pokonany i wygnany. Zmarł 5 lat później na wygnaniu.Konflikt między cesarstwem a Kościołem został rozwiązany na mocy konkordatu w 1122 roku. Według umowy biskupów i opatów miało wybierać duchowieństwo, a zatwierdzać papież. Wybór miał dokonywać się w obecności władcy.
3. Przyczyny rozłamu:
- sprawy liturgiczne i teologiczne,
- odmienność kulturowa między Wschodem i Zachodem ,
-papież chciał sprawować zwierzchnictwo nad wszystkimi chrześcijanami, na co nie wyrażał zgody cesarz bizantyjski,
-chrześcijanie wschodni nie chcieli się zgodzić na stwierdzenie, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, uważali , że pochodzi tylko od Ojca.
Skutki rozłamu:
-wzajemne obłożenie się klątwami,
- rozłam Kościoła na prawosławny i katolicki.


31 4 31