Odpowiedzi

2010-04-01T15:28:27+02:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T15:37:39+02:00
Czas w ruchu jednostajnie prostoliniowym :

t=s/v

Częstotliwość drgań :

f=1/T

Droga w ruchu jednostajnie prostoliniowym :

s=v × t i jedn. prost. przyśpieszonym :

s=at²÷ 2

Praca :

W=F × s


2010-04-01T15:38:16+02:00
1. t-czas
2.T-okres
3.F-sila
4.h- wysokość
5.P-moc
6.s-droga
7.W-praca

tutaj podaje wzory
Prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym: v=s/t
droga przebyta przez ciało w ruchu jednostajnym prostoliniowym: s=v*t
przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym: a=v/t = (Vk-Vo)/t
moc: P=W/t
praca: W=F*s
energia potencjalna Ep=m*g*h g=10m/s²
Ek=mv²/2
natężenie: I=Q/t
napięcie:U = W / q
ciepło właściwe: c = Q /(m · t)