Odpowiedzi

2010-04-01T21:07:54+02:00
Komórka Każdy żywy organizm zbudowany jest z komórek. Komórki sq tak małe, że moż­na je dostrzec tylko pod mikroskopem w dużym powiększeniu. Nietrudno jest więc wyobrazić sobie, że roślina zbudowana jest z wielu milionów komórek. Obliczo­no np., że w jednym centymetrze sześcien­nym bulwy ziemniaka znajduje się około miliona komórek. Każda komórka roślinna otoczona jest od zewnątrz ścianą komórkową. Wnętrze komórki złożone jest z cytoplazmy wraz z zawartymi w niej organellami oraz z ją­dra komórkowego. Najbardziej charakte­rystycznymi organellami dla komórki ro­ślinnej (występują tylko w komórkach ro­ślinnych) są plastydy. Cytoplazma. Cytoplazma jest żywą, pół­płynną masą wypełniającą całkowicie lub częściowo wnętrze komórki. Przecięt­nie cytoplazma zawiera od 60 do 90% wody, tylko w nasionach wody jest znacz­nie mniej (5-15%). W skład cytoplazmy wchodzą białka (w tym enzymy), tłusz­czowce i węglowodany, a także wiele związków mineralnych. W cytoplazmie i w organellach zachodzi większość czyn­ności życiowych komórki, jak np. oddy­chanie, fotosynteza oraz przemiany wie­lu związków organicznych. Jądro. Najczęściej kuliste jądro otoczone jest ze wszystkich stron przez cytoplazmę i oddzielone od niej błoną ją­drową. Wnętrze jądra wypełnia tzw. sok jądrowy, w skład którego oprócz innych związków, wchodzi także kwas dezoksy­rybonukleinowy, oznaczany w skrócie DNA. Związek ten decyduje o przekazy­waniu cech z pokolenia na pokolenie. Ilość jego podwaja się w okresach mię­dzy podziałami jądra. Toteż w czasie po­działu komórki, który poprzedzony jest podziałem jądra, kwas dezoksyrybonukle- Budowa komórki roślinnej (schemat) inowy przekazywany jest w takich samych ilościach do dwu nowo powstałych ko­mórek. Plastydy. Są to drobne, kuliste twory, w skład których wchodzą substancje biał­kowe, tłuszczowe, a w wypadku barwnych plastydów — także barwniki. W starszych komórkach możemy rozróżnić 3 rodzaje plastydów: chloroplasty — tzw. ciałka zie­leni, chromoplasty — czyli żółte i czerwo­ne plastydy, oraz leukoplasty — czyli bez­barwne plastydy. Chloroplasty znajdują się w komórkach liści i innych zielonych części roślin. Chloroplasty zawierają przede wszystkim zielony barwnik, zwany chlorofilem, mający ogromne znaczenie, gdyż przy jego udłiale w promieniach słońca odbywa się fotosynteza — wytwa­rzanie cukrów z dwutlenku węgla i wo­dy. W wyniku dalszych przemian powsta­ją z cukrów oraz składników pobranych przez roślinę z gleby wszystkie inne sub­stancje, z których zbudowana jest rośli­na. Jeśli w komórkach jest mało chloro­plastów lub zawierają one niewiele chlo­rofilu, to wtedy fotosynteza i wzrost ko- rek sq powolne, a roślina ma barwę bladozieloną. Chromoplasty, zawierające barwniki pomarańczowoczerwony i żółty (karoten i ksantofil), występują w kwia­tach i owocach nadając im barwę po­marańczową, czerwoną lub żółtą (np. kwiatom łubinu żółtego, owocom jarzę­biny i korzeniom marchwi). Leukoplasty są bezbarwne. Występują przede wszystkim w organach spichrzo­wych (bulwach, kłączach lub korzeniach). Przy ich udziale odbywa się przemiana cukrów w skrobię, która stanowi materiał zapasowy. Ściana komórkowa. Otacza ona komórkę i nadaje jej kształt, a także ochrania wewnętrzne składniki komórki, ściany młodych komórek zbudowane są z błon­nika (celulozy), który jest węglowodanem, ściana komórkowa młodych komórek jest przezroczysta, elastyczna, przepuszczalna dla wody i zawartych w niej soli mineral­nych. W ścianie znajdują się tzw. jamki, czyli drobne otworki, przez które kontak­tują się sąsiadujące komórki. W miarę starzenia się komórek ściany komórkowe drewnieją wskutek osadzania się w nich drzewnika (ligniny) lub też korkowacie-jq. Komórki o ścianach silnie zdrewnia­łych lub skorkowaciałych nie mają możli­wości kontaktowania się z sąsiadujący­mi komórkami lub otoczeniem, wskutek czego ich cytoplazma i inne składniki wewnętrzne zanikają. Takie komórki na­zywamy martwymi. Komórki te odgrywają ważną rolę w życiu rośliny. Z martwych komórek zbudowana jest tkanka przewo­dząca wodę w roślinie lub też korek chro­niący rośliny wieloletnie przed mecha­nicznymi i innymi uszkodzeniami. Wodniczki (wakuole). Są to drobne lub duże przestrzenie w cytoplazmie, oddzie­lone od niej błoną i wypełnione płynem, zwanym sokiem komórkowym. Sok komór­kowy jest wodnym roztworem różnych sub­stancji, wytworzonych i pobranych przez roślinę. Zawarte są w nim cukry, kwasy or­ganiczne, sole mineralne, białka, a także barwniki (np. antocyjan zabarwiający kwiaty na czerwono, niebiesko lub fiole­towo). W młodych komórkach znajduje się przeważnie kilka małych wodniczek oddzielonych od siebie. W komórkach starszych występuje jedna duża central­nie położona wodniczka. Wodniczki od­grywają ważną rolę w życiu komórki. Są one miejscem czasowego gromadzenia substancji zapasowych, odkładania się i unieszkodliwiania substancji zbędnych itp., a ponadto wpływają na napięcie ścian komórkowych powodując tzw. jędr-ność komórki. Proces ten polega na tym, że woda po wniknięciu do komórki do­staje się do wodniczki, która się rozsze­rza i napiera na cytoplazmę i ściany ko­mórkowe powodując naprężenie ściany. O komórkach takich mówimy, że są jędr­ne. Jeżeli w środowisku otaczającym ro­ślinę występuje niedobór wody, to wod­niczki kurczą się, wskutek czego nastę­puje zwiotczenie ścian komórkowych i ca­łej rośliny.
2 3 2
2010-04-01T21:59:29+02:00
- Ściany komórek włośnikowych są bardzo cienkie, zbudowane przede wszystkim z celulozy, ale zawierają również substancje pektynowe tworzące na powierzchni włośnika warstewkę śluzu, zlepiającą włośnik z cząsteczkami gleby.
- Najbardziej zewnętrzna warstwa komórek tworzy epiblemę. Komórki jej są wydłużone przez włośniki, ponieważ w ten sposób najlepiej przystosowują się do pobierania z gleby wody z solami mineralnymi.
- Tkanki położone pod epiblemą tworzą 2 części topograficzne: korę pierwotną i walec osiowy.
- U łodyg zdrewniałych w pierwszym roku tworzy się w walcu osiowym ciągły pierścień kambium oraz miazga korkotwórcza.
- Komórki korka są martwe, wypełnione powietrzem, a ściany zawierają suberynę, dzięki temu izoluje on łodygę.
- Anatomia roślin – bada budowę wewnętrzną roślin


3 3 3