1.Dokonaj rozbioru logicznego i dramatycznego zdań.
a.Mój kolega zaproponował innym uczniom wspólny wyjazd nad morze.
b.Zeszyt Michała jest prowadzony bardzo starannie.
c.Mimo bólu zęba Maciej poszedł na trudną klasówkę z geografii.
d.Zadanie z matematyki odrobił solidnie.
e.Uczniowie są zaniepokojeni postawą swej koleżanki.
f.Do dziennika zostały wpisane trzy nowe oceny z chemii.
g.Pierwszaki robiły kolorowe zabawki z papieru.
h.Wczoraj na urodziny dostałam trzy czerwone róże i pluszową zabawkę.
i.Kasia i jej koleżanka odwiedziły samotną kobietę, potrzebującą pomocy.
j.Na zebraniu zapowiedziano wprowadzenie nowego regulaminu szkolnego.

Daaam naj.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T17:47:15+02:00
Gramatyczny:
a.Mój-zaimek
kolega-rzeczownik
zaproponował-czasownik
innym-zaimek
uczniom-rzeczownik
wspólny-przymiotnik
wyjazd-rzeczownik
nad-przyimek
morze-rzeczownik
b.Zeszyt-rzeczownik
Michała-rzeczownik
jest-czasownik
prowadzony-imiesłów przymiotnikowy bierny
bardzo-przysłówek
starannie-przysłówek
c.Mimo - przyimek
bólu- rzeczownik
zęba- rzeczownik
Maciej - rzeczownik
poszedł - czasownik
na-przyimek
trudną-przymiotnik
klasówkę-rzeczownik
z-przyimek
geografii.-rzeczownik
d.Zadanie-rzeczownik
z-przyimek
matematyki-rzeczownik
odrobił-czasownik
solidnie.-przysłówek
e.Uczniowie-rzeczownik
są-czasownik
zaniepokojeni-przymiotnik
postawą-rzeczownik
swej-zaimek
koleżanki.-rzeczownik
f.Do-przyimek
dziennika-rzeczownik
zostały-czasownik
wpisane-czasownik
trzy-liczebnik
nowe-przymiotnik
oceny-rzeczownik
z-przyimek
chemii.-rzeczownik
g.Pierwszaki - rzeczownik
robiły-czasownik
kolorowe-przymiotnik
zabawki-rzeczownik
z-przyimek
papieru.-rzeczownik
h.Wczoraj- rzeczownik
na-przyimek
urodziny-rzeczownik
dostałam-czasownik
trzy-liczebnik
czerwone-przymiotnik
róże-rzeczownik
i-spójnik
pluszową-przymiotnik
zabawkę.-rzeczownik
i.Kasia - rzeczownik
i-spójnik
jej-zaimek
koleżanka-rzeczownik
odwiedziły-czasownik
samotną-przymiotnik
kobietę-rzeczownik
potrzebującą-przymiotnik
pomocy.-rzeczownik
j.Na-przyimek
zebraniu-rzeczownik
zapowiedziano -czasownik
wprowadzenie -czasownik
nowego -przymiotnik
regulaminu -rzeczownik
szkolnego.-przymiotnik

Logiczny:
P- podmiot , PD- podmiot domyślny, O - orzeczenie, OK-okolicznik, D-dopełnienie,PRZ - przydawka
a.Mój kolega P---> zaproponował O---w dół---> uczniom D----->(jakim)innym PRZ---od zaproponował--> (co?) wyjazd D---->(jaki?) wspólny PRZ----od wyjazd---> (gdzie?)nad morze O miejsca
b.Zeszyt Michała jest prowadzony bardzo starannie.
Zeszyt P----> jest prowadzony O --- od zeszyt---> czyj? Michała D
---od jest prowadzony---> jak? bardzo starannie PRZ
c.Mimo bólu zęba Maciej poszedł na trudną klasówkę z geografii.
Maciej P --->poszedł O ----> Mimo co? mimo bólu O ---> czego? zęba D---od poszedł--->gdzie? na klasówkę D ----> jaką? bardzo trudną PRZ ---od klasówkę---> z czego? z geografii D
d. Zadanie z matematyki odrobił solidnie.
on PD ------> odrobił O -----> co? zadanie D ----> z matematyki D dalsze
e.Uczniowie są zaniepokojeni postawą swej koleżanki.
Uczniowie są P ----> zaniepokojeni O -----> postawą D ----->swej koleżanki D dalsze
f.Do dziennika zostały wpisane trzy nowe oceny z chemii.
zdanie bezpodmiotowe ---> zostały wpisane O ----->oceny D ---->nowe PRZ ---od oceny---> trzy PRZ ----od oceny---> z czego? z chemii D dalsze
g.Pierwszaki robiły kolorowe zabawki z papieru.
Pierwszaki P -----> robiły O -----> zabawki D -----> kolorowe PRZ ---od zabawki ---> z czego? z papieru D.
h.Wczoraj na urodziny dostałam trzy czerwone róże i pluszową zabawkę
Wczoraj na urodziny ja PD -----> dostałam O ------> co? róże D ----> jakie? czerwone PRZ --- od róże --> ile? trzy PRZ --od dostałam--> zabawkę D -----> jaką? pluszową PRZ ---- od dostałam--->kiedy? wczoraj o czasu ----od dostałam---> na urodziny O przyczyny
i. Kasia i jej koleżanka odwiedziły samotną kobietę, potrzebującą pomocy.
Kasia i jej koleżanka P zbiorowy ----> odwiedziły O -----> kobietę D ------> jaką? samotną PRZ -----od kobietę----> jaką ? potrzebującą PRZ -----> czego? pomocy D dalsze.
j.Na zebraniu zapowiedziano wprowadzenie nowego regulaminu szkolnego.
zdanie bezpodmiotowe -----> zapowiedziano wprowadzenie O ------>czego? regulaminu D -----> jakiego? nowego PRZ ----od regulaminu---> jakiego? szkolnego PRZ
Proponuję to przeanalizować, bo jak się już załapie o co chodzi to jest łatwo.
116 1 116