Napisz kody źródłowe programów w PASCALU.

1.Wpisz 10 elementów x typu byte do tablicy o nazwie tablica_1,a następnie:

-oblicz wynik y z dzielenia całkowitego każdego elementu x przez 12 i wpisz do tablicy tabl_2
-wyświetl elementy tablicy tabl_2
-oblicz ilość elementów o wartościach w przedziale (3;6) do 1 zawartych w tablicy tabl_2
-utwórz tablice tabl_3 złożoną z iloczynu elementów z tablic tabl_1 i tabl_2 i wyświetl elementy tej tablicy.

2.Utwórz tablice dwuwymiarowa o nazwie tabl (3 X 4) złożoną z elementów x typu char (małe lub duże litery alfabetu),a następnie:

-oblicz ilość liter c lub k,
-zamień każdą z liter na zapis dziesiętny w kodzie ASCII i zapisz do tablicy tabl_znak
-Wyświetl elementy tablicy tabl_znak


Z góry dzięki

1

Odpowiedzi

2010-04-02T18:22:47+02:00
Zadanie 1.

program cc;
uses crt;
var
tablica_1:array[1..12]of byte;
tablica_2:array[1..12]of real;
tablica_3:array[1..12]of real;
i,j:byte;

begin
clrscr;
randomize;
writeln('Tablica 2');
for i:=1 to 12 do
begin
tablica_1[i]:=random(255);
tablica_2[i]:=tablica_1[i]/12;
write(tablica_2[i]:0:2,' ');
tablica_3[i]:=tablica_1[i]*tablica_2[i];
end;
writeln;
writeln('Tablica 3');
for i:=1 to 12 do write(tablica_3[i]:0:2,' ');
repeat until keypressed;
end.

Zadanie 2.
program cc;
uses crt;
var
tabl:array[1..3,1..4]of char;
tabl_znak:array[1..3,1..4]of byte;
i,j,z:byte;

begin
clrscr;
randomize;
writeln('Zawartosc tabl');
for i:=1 to 3 do
for j:=1 to 4 do
begin
tabl[i,j]:=char(random(255));
write(tabl[i,j],' ');
end;
writeln;
z:=0;
for i:=1 to 3 do
for j:=1 to 4 do
if (tabl[i,j]='c') or (tabl[i,j]='k') then
z:=z+1;
writeln('Ilosc liter "c" i "k" jest ',z);

for i:=1 to 3 do
for j:=1 to 4 do
begin
tabl_znak[i,j]:=ord(tabl[i,j]);
write(tabl_znak[i,j],' ');
end;

repeat until keypressed;
end.