Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T19:41:55+02:00
Program cc;
uses crt;
var
tabl:array[1..3,1..4]of char;
tabl_znak:array[1..3,1..4]of byte;
i,j:word;
a:char;

begin
clrscr;
writeln('Dzialanie programu: Znajduje i wypisuje wszystkie podzielniki podanej liczby');
writeln;
a:='t';
while a='t' do
begin
write('podaj liczbe: ');
readln(j);
for i:=1 to j do
if (j mod i)=0 then write(i,', ');
writeln;
writeln;
write('Czy wykonac nastepne obliczenie ? (t/n)');
readln(a);
writeln;
end;

end.
2010-04-02T20:03:21+02:00
Program dzelnik;
uses CRT;
var
dzielnik,liczba,i : Integer;
dalej:char;
begin
clrscr;
Writeln('Dzialanie programu: Znajduje i wypisuje wszystkie podzielniki podanej liczby');
repeat;
Writeln;
Write('Podaj liczbe: ');
Readln(liczba);
Writeln;
for i := 1 to liczba-1 do
if liczba mod i = 0 then Write(i,', ');
writeln;
writeln;
Write('Wykonac nastepne obliczenia? <t/n> ');
readln(dalej);
until dalej = 'n';
readln;
end.