Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-04T02:40:44+02:00

Zagrożenia współczesnego świata

Człowiek żyje w ciągłym zagrożeniu.
W dobie ogromnego postępu technologicznego ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że świat stoi w obliczu wielu zagrożeń i problemów do niedawna niedostrzegalnych lub nieistniejących.
Czy grozi nam kryzys demograficzny, żywnościowy i ekologiczny? Czy współczesna medycyna znajdzie sposób walki z chorobami cywilizacyjnymi nękającymi świat? Czy zagraża nam ocieplenie klimatu? Takich pytań we współczesnym świecie pojawia się coraz więcej. Wiele z nich pozostaje bez odpowiedzi.
Do jednych z najpoważniejszych zagrożeń współczesnego świata należą problemy demograficzne i żywnościowe. Przez cały czas obserwujemy szybki wzrost zaludnienia, statystycy ostrzegają przed eksplozją demograficzną. Od wielu lat obserwujemy wolniejszy wzrost produkcji żywności niż przyrost ludności w skali światowej. Kolejnym istotnym zagrożeniem jest problem surowcowo - energetyczny.
Wysoki poziom życia w krajach zamożnych powoduje ciągłe zapotrzebowanie na coraz większą ilość towarów i energii. Światowe zasoby wielu surowców naturalnych są ograniczone i w niedalekiej przyszłości może grozić nam ich wyczerpanie. Obecnie w wielu rejonach świata toczą się wojny, walki zbrojne i wybuchają konflikty. Do regionów najbardziej niespokojnych należy zaliczyć Afrykę i Azję.
Każda wojna, walka lub konflikt niesie ze sobą śmierć, często śmierć niewinnych, przypadkowych osób i destabilizację gospodarczą.
Wykorzystanie środowiska naturalnego oraz jego zasobów wiąże się z niszczeniem i zanieczyszczeniem go. Dlatego wśród globalnych problemów współczesnego świata problem ochrony środowiska stał się taki ważny. Zagrożeniu podlega każdy fragment środowiska: ziemia, woda, powietrze. Niekorzystne zjawiska jak: globalne ocieplenie, kwaśne opady, dziura ozonowa, zanieczyszczenie wód, składowanie i spalanie sztucznych odpadów oraz erozja gleb występują na obszarze całej Ziemi i stanowią coraz większe zagrożenie dla ludzkości. Powinniśmy pamiętać, że Ziemia jest tylko jedna. Bardzo poważnym problemem dzisiejszego świata są choroby cywilizacyjne. Dotyczą one zarówno krajów Trzeciego Świata jak i tych wysoko rozwiniętych.
Najpoważniejszym źródłem zagrożenia współczesnej cywilizacji jest terroryzm, który pojawił się na przełomie XX i XXI wieku. Dawniej terroryzm kierowany był przeciwko konkretnym osobom i nie przybierał tak drastycznych form, natomiast w dzisiejszych czasach jest on skierowany przeciwko całej ludzkości, a jego okrucieństwo nie zna granic.
Wszystkich problemów zagrażających temu światu nie można rozwiązać przy pomocy szybkich środków zaradczych, nie można ich rozwiązać jeden po drugim, osobno. Ludzie muszą zrozumieć, że to oni sami są źródłem zła i zagrożenia dla świata, w którym żyją, że to oni sami popychają świat do samozagłady.
4 3 4