Oczekuję o przetłumaczenie tego tekstu, nie za pomocą translatora tylko samodzielnie. Praca która będzie napisana poprzez translator od razu zgłaszam jako spam i nie bawię się w coś takiego. Jeśli ktoś chcę zdobyć te 100 pkt musi się postarać, dla najlepszej pracy daje naj bez wątpliwości, oczekuję pracy do max 21:30

Bergkamp: Arsenal need to improve in the final third

There have been suggestions by 'experts' in the sport that Arsenal's style of play is sometimes a detriment, with clubs like Chelsea having enjoyed more success in recent times.

Quite often there will be plenty of possession from Arsenal, but that hasn't always resulted in three points when we've played against the likes of United and Chelsea, who are quite content to let us have the ball for the majority of the match.

Bergkamp says that the team need to develop a 'ruthless streak', akin to the famous 'Invincibles', and perfect that final ball in the opponent's third of the pitch.

Dubbed 'God', or the Iceman during his time at Arsenal, Bergkamp said: "I've been watching Arsenal this season and the football is fantastic. They can cut through defences no problem, so I can't agree with people who say 'this is not the way to win.

"They just need to be able to finish it off. You have to shoot, to want to score goals no matter how. Just score, you can't be afraid to miss.

"Arsenal always have more possession of the ball than the opponent. You don't see often a bad pass in the midfield. But in the final third, often it's a bad decision. That's so strange," added the Dutchman who won three league titles and four FA Cups in his 11 years with the Gunners, before retiring after the Champions League final defeat to Barcelona in 2006.

"In my day, we knew that with our style we could hurt teams and win trophies too. But we did it our way, with the positional game, passing, movement.

"Arsène Wenger's idea is not only to play good football. It's to play good football to win."

1

Odpowiedzi

2010-04-03T21:51:09+02:00
Bergkamp: Arsenał trzeba by poprawić w finalnym trzecim

Oni mieli propozycje przez ekspertów w sporcie stylu tego Arsenału, styl jest czasami szkodliwy, z klubami Chelsea oczekują na więcej sukcesów.

Często tam było mnóstwo z własności Arsenału, ale to nie dawało trzech punktów, gry zagraliśmy wbrew upodobaniom United i Chelsea, którzy są gotowi pozwolić nam być przy piłce dla większości meczu.

Bergkamp mówi, że potrzebna zespołowa gra by rozwinąć bezwzględne pasmo pokrewne do sławnego zespołu 'Niezwyciężeni', i doskonały, że ostatnia piłka w przeciwnika trzeci z boiska.

Nazwany Bóg, albo Dostawca lodu podczas jego czasu przy Arsenale, Bergkamp powiedział: "obserwowałem Arsenał - ta pora roku i piłka nożna są fantastyczne. Oni mogą przecinać obrony bez problemu, więc nie mogę zgadzać się z ludźmi, którzy mówią : to nie droga do zwycięstwa.

Oni właśnie muszą skończyć to. Muszą strzelić, chcieć strzelić cele - jakkolwiek. Słuszny wynik, nie może być przegapiony.

Arsenał zawsze ma więcej piłki niż przeciwnik. Nie widzą często złej przepustki w środku boiska. Ale w finale na trzecim miejscu, często to jest zła decyzja. To takie dziwny, dodał Holendra, który wygrał trzy tytuły ligi i cztery FA przykrywa w ciągu 11 lat z Artylerzystami, przed przejściem na emeryturę po Champions League była ostatnia porażka do Barcelony w 2006.

Za czasów moich, wiedzieliśmy, że ze swoim stylem możemy szkodzić zespołom ale i możemy wygrywać trofea. Ale zrobiliśmy to naszą drogą, z pozycyjną grą, mijając, ruch.

Arsène Wenger's idea ma nie tylko grać w dobrą piłkę nożną. To dobra piła nożną ku zwycięstwu. "